Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory Samorządowe


Państwowa Komisja Wyborcza - informacje ogólneKalendarz wybranych czynności wyborczych związanych z udziałem w głosowaniu.

 1. w dniu 8 września 2014 r. (poniedziałek) upływa termin podania do publicznej wiadomości odpowiednio przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), starostów, marszałków województw, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, wyborów burmistrzów i prezydentów miast;
 2. w dniu 17 września 2014 r. (środa) upływa termin na zgłaszanie przez pełnomocników komitetów wyborczych komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych (gminnych, miejskich, powiatowych, wojewódzkich, dzielnicowych);
 3. w dniu 22 września 2014 r. (poniedziałek) upływa termin powołania przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych (gminnych, miejskich, powiatowych, wojewódzkich, dzielnicowych);
 4. w dniu 17 października 2014 r. (piątek) upływa termin zgłaszania przez pełnomocników komitetów wyborczych wójtom (burmistrzom, prezydentom miast) kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych;
 5. w dniu 27 października 2014 (poniedziałek) upływa termin rozplakatowania obwieszczeń:
  1. terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych,
  2. gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast;
 6. w dniu 7 listopada 2014 r. (piątek) upływa termin na składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania;
 7. w dniu 12 listopada 2014 r. (środa) upływa termin składania przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania.

Jak zostać członkiem Obwodowej Komisji Wyborczej - informacje.

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, iż nie prowadzi rekrutacji, ani nie jest organem właściwym do powoływania obwodowych komisji wyborczych. W celu zgłoszenia chęci udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej, należy zwrócić się bezpośrednio do pełnomocników komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach.
 

Wykaz wszystkich pełnomocników wyborczych komitetów utworzonych w związku z wyborami samorządowymi oraz ich adresy dostępne będą na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej oraz poszczególnych komisarzy wyborczych po upływie terminu na zawiadamianie o utworzeniu komitetów wyborczych, tj. po dniu 8 września 2014 r.
Można być członkiem tylko jednej komisji wyborczej. Nie mogą być członkami komisji kandydaci w wyborach, pełnomocnicy wyborczy, pełnomocnicy finansowi oraz mężowie zaufania.
Obwodowe komisje wyborcze w wyborach samorządowych powołują spośród wyborców gminne (miejskie) komisje wyborcze, najpóźniej w dniu 27 października 2014 r. Natomiast zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przyjmują wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) działający w ramach zapewniania gminnej (miejskiej) komisji wyborczej obsługi administracyjnej.
 

Pełnomocnik wyborczy lub upoważniona przez niego osoba może zgłosić tylko po jednym kandydacie do każdej obwodowej komisji wyborczej na obszarze okręgu wyborczego, w którym została zarejestrowana zgłoszona przez niego lista kandydatów na radnych lub zarejestrowany został kandydat na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w danej gminie.
Termin zgłaszania przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 17 października 2014 r.
 

Zgłoszenie kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej następuje po uzyskaniu zgody osoby, której ma dotyczyć.
W skład obwodowej komisji wyborczej powołuje się od 6 do 8 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby oraz jedną osobę wskazaną przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych. W skład obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów powołuje się od 4 do 6 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby oraz jedną osobę wskazaną przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) spośród pracowników jednostki, w której utworzony jest obwód.
W przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład komisji, skład komisji ustala się w drodze publicznego losowania przeprowadzonego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
Jeżeli natomiast liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza od dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje wójt (burmistrz, prezydent miasta) spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców tej gminy.
 

Kandydatami na członków obwodowych komisji wyborczych zgłaszanymi przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby mogą być tylko osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców danej gminy.
Kandydatem do składu obwodowej komisji wyborczej może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze gminy właściwej dla tej komisji i posiada prawo wybierania, tj. osoba, która:

 1. jest obywatelem polskim;
 2. najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat;
 3. nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
 4. nie jest pozbawiona praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu;
 5. nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Ponadto należy zauważyć, że:


 

PDFzarz_29032010.pdf
PDFobw_06042010.pdf
PDFinf_07092010.pdf
PDFinf_24092010.pdf
PDFuchwala_wytyczne_komisarze_przyjmowanie_zawiadomien_20092010.pdf
PDFzalacznik-wytyczne-komisarze-przyjmowanie-zawiadomien[1].pdf
PDFuchwala_zmiana_ustalenie_wzoru_20092010.pdf
PDFuchwala_zmiana_ustalenie_wzoru_rejestracja_kandydata_20092010.pdf
PDFuchwala_zmiana_czlonkowie_komisji_wyborczych_20092010.pdf
PDFuchwala_zmiana_wlasciwosc_terytorialna_20092010.pdf
PDFinf_zglaszanie_list_kandydatow_20092010.pdf
PDF3-44-10_Zal_1_-_wykaz_poparcia.pdf
PDF3-44-10_Zal_2_-_zgloszenie_listy.pdf
PDF3-44-10_Zal_3_-_zgoda_na_kandydowanie_radny.pdf
PDF3-44-10_Zal_4_-_Oswiadczenie_lustracyjne.pdf
PDF3-44-10_Zal_5_-_Informacja_o_oswiadczeniu_lustracyjnym.pdf
PDF3-44-10_Zal_6_-_oswiadczenie_obywatela_UE.pdf
PDF3-44-10_Zal_7_-_zgloszenie_kandydat_na_wojta.pdf
PDF3-44-10_Zal_8_-_zgoda_na_kandydowanie_wojt.pdf
PDFinf_glosowanie_przez_pelnomocnika_20092010.pdf
PDFglosowanie_przez_pelnomocnika_Zalacznik1.pdf
PDFglosowanie_przez_pelnomocnika_Zalacznik2.pdf
PDFkomunikat_przyjmowanie_zawiadomien_21092010.pdf
PDFkomunikat_liczba_ludnosci_Dolny_Slask_21092010.pdf
PDFZal_nr_1-_zawiadomienie__komitet_wyborczy_partii_politycznej.pdf
DOCZal_nr_1-_zawiadomienie__komitet_wyborczy_partii_politycznej.doc
PDFZal_nr_2-_oswiadczenie_pelnomocnika_wyborczego.pdf
DOCZal_nr_2-_oswiadczenie_pelnomocnika_wyborczego.doc
PDFZal_nr_3-_oswiadczenie_pelnomocnika_finansowego.pdf
DOCZal_nr_3-_oswiadczenie_pelnomocnika_finansowego.doc
PDFZal_nr_4-_zawiadomienie_koalicyjny_komitet_wyborczy.pdf
DOCZal_nr_4-_zawiadomienie_koalicyjny_komitet_wyborczy.doc
PDFZal_nr_5-_zawiadomienie_komitet_wyborczy_organizacji.pdf
DOCZal_nr_5-_zawiadomienie_komitet_wyborczy_organizacji.doc
PDFZal_nr_6_-oswiadczenie_o_utworzeniu_KWW.pdf
DOCZal_nr_6_-oswiadczenie_o_utworzeniu_KWW.doc
PDFZal_nr_7_-oswiadczenie_o_utworzeniu__KWW_tylko_jedna_gmina_ponizej_20tys.pdf
DOCZal_nr_7_-oswiadczenie_o_utworzeniu__KWW_tylko_jedna_gmina_ponizej_20tys.doc
PDFZal_nr_8-_wykaz_podpisow.pdf
DOCZal_nr_8-_wykaz_podpisow.doc
PDFZal_nr_9-_zawiadomienie_komitet_wyborczy_wyborcow.pdf
DOCZal_nr_9-_zawiadomienie_komitet_wyborczy_wyborcow.doc
PDFZal_nr_10-oswiadczenie_czlonka_komitetu.pdf
DOCZal_nr_10-oswiadczenie_czlonka_komitetu.doc
PDFZal_nr_11-_oswiadczenie_pelnomocnika_wyborczego_KWW-1_gmina.pdf
DOCZal_nr_11-_oswiadczenie_pelnomocnika_wyborczego_KWW-1_gmina.doc
PDFinf_czynne_bierne_prawo_wyborcze_20092010.pdf
PDFuchwala_zasady_obslugi_informatycznej_wyborow-2010-alfa.pdf
PDFZakresy_zadan_obslugi_inf-samorzad2010-alfa.pdf
PDFuchwala_wzory_protokolow_TKW_-_WBP.pdf
PDFZalacznik_nr_1.pdf
PDFZalacznik_nr_2.pdf
PDFZalacznik_nr_3.pdf
PDFZalacznik_nr_4.pdf
PDFuchwala_wzory_protokolow_obwodowych.pdf
PDFZalacznik_nr_1.pdf
PDFZalacznik_nr_2.pdf
PDFZalacznik_nr_3.pdf
PDFZalacznik_nr_4.pdf
PDFZalacznik_nr_5.pdf
PDFZalacznik_nr_6.pdf
PDFZalacznik_nr_7.pdf
PDFZalacznik_nr_8.pdf
PDFZalacznik_nr_9.pdf
PDFZalacznik_nr_10.pdf
PDFobw_01102010.pdf
PDFuchwala_w_sprawie_wzorow_protokolow_i_zestawien_-_do_rad.pdf
PDFZalacznik_nr_1.pdf
PDFZalacznik_nr_2.pdf
PDFZalacznik_nr_3.pdf
PDFZalacznik_nr_4.pdf
PDFZalacznik_nr_5.pdf
PDFZalacznik_nr_6.pdf
PDFZalacznik_nr_7.pdf
PDFZalacznik_nr_8.pdf
PDFZalacznik_nr_9.pdf
PDFZalacznik_do_zalacznika_nr_1.pdf
PDFZalacznik_do_zalacznika_nr_2.pdf
PDFZalacznik_do_zalacznika_nr_4.pdf
PDFuchwala_wytyczne_dla_komisji_terytorialnych_do_dnia_glosowania.pdf
PDFzalacznik_wytyczne_dla_komisji_terytorialnych_do_dnia_glosowania.pdf
PDFkom_22092010.pdf
PDFinf_wpisywanie_do_rejestru_wyborców_obywateli_UE_20092010.pdf
PDFwyjasnienie_komisje_01102010.pdf
PDFrozporzadzenie_wybory_2010.pdf
PDFwyjasnienia_zglaszanie_kandydatow_29092010.pdf
DOCZalacznik_nr_2_do_powolywania_Komisji-2.doc
PDFZalacznik_nr_2_do_powolywania_Komisji-2.pdf
PDFwyjasnienia_zglaszanie_kandydatow_na_czlonkow_obwodowych_komisji_wyborczych_07102010.pdf
PDFwytyczne_dla_obwodowych_komisji_wyborczych_-_uchwala.pdf
PDFwytyczne_dla_obwodowych_komisji_wyborczych_-_zalacznik.pdf
PDFWytyczne_frekwencja_-_uchwala.pdf
PDFWytyczne_frekwencja_-_zalacznik_v1.1.pdf
PDFZmiana_-_powolywanie_komisji_2.pdf
PDFpostanowienie_sklady_komisji_07102010.pdf
PDFinf_sklad_powiatowej_komisji_wyborczej_w_trzebnicy_07102010.pdf
PDFinf_sklad_miejskiej_komisji_wyborczej_w_trzebnicy_07102010.pdf
PDFinf_sklad_wojewodzkiej_komisji_wyborczej_we_wroclaw_07102010.pdf
PDFpost_zwolywanie_pierwszych_posiedzen_terytorialnych_komisji_wyborczych_07102010.pdf
PDFkom_sklad_siedziba_miejska_komisja_wyborcza_w_Trzebnicy_11102010.pdf
PDFkom_czas_przyjmowania_zgloszen_kandydatow_11102010.pdf
PDFuchwala_karty_do_glosowania_11102010.pdf
PDFuchwala_karty_do_glosowania_11102010_zal.pdf
PDFzmiana_wzoru_karty_11102010.pdf
PDFzmiana_wzoru_karty_11102010_zal.pdf
PDFzmiana_wzoru_karty_wojtowie_11102010.pdf
PDFzmiana_wzoru_karty_wojtowie_11102010_zal.pdf
PDFzmiana_wzoru_karty_rady_11102010.pdf
PDFuchwala_informacja_o_sposobie_glosowania_11102010.pdf
PDFuchwala_informacja_o_sposobie_glosowania_11102010_zal.pdf
PDFwyjasnienia_członkostwo_w_komisjach_wyborczych_13102010.pdf
PDFwyjasnienia_wykazy_podpisow_13102010.pdf
PDFwyjasnienia_kandydowanie_informatycy_urzednicy_wyborczy_15102010.pdf
PDFkom_zmian_w_składach_terytorialnych_komisji_wyborczych_15102010.pdf
PDFOrdynacja_wyborcza_do_rad_gmin_rad_powiatow_sejmikow_wojewodztw_-_wersja_aktualna.pdf
PDFustawa_o_bezposrednim_wyborze_wojta_burmistrza_prezydenta_-_wersja_aktualna.pdf
PDFuchwala_wyniki_wytyczne_tertytorialne_18102010.pdf
PDFuchwala_wyniki_wytyczne_tertytorialne_18102010_zal.pdf
PDFwyjasnienia_materialy_wyborcze_18102010.pdf
PDFwyjasnienia_skladanie_osw_lustracyjnych_19102010.pdf
PDFobw_zmiana_siedziby_Skarszyn_20102010.pdf
PDFkom_zasady_losowania_numerow_list_20102010.pdf
PDFkom_czas_przyjmowania_zgloszen_burmistrz_22102010.pdf
PDFwyjasnienia_jeden_komitet_burmistrz_25102010.pdf
PDFuchwala-wytyczne-skreslenie_w_dniu_ponownego_glosowania_25102010.pdf
PDFwytyczne-skreslenie_w_dniu_ponownego_glosowania_25102010.pdf
PDFwytyczne-skreslenie_w_dniu_ponownego_glosowania-zalaczniki_25102010.pdf
PDFUchwala_-_wytyczne_-_ponowne_-jeden_kandydat_25102010.pdf
PDFWytyczne_-_ponowne__-jeden_kandydat_25102010.pdf
PDFwyjasnienia_osw_lustracyjne_uprzednie_zlozenie_27102010.pdf
PDFkom_wylosowanie_jednolite_numery_rada_27102010.pdf
PDFzarz_operatorzy_obslugi_informatycznej_28102010.pdf
PDFzarz_koordynator_gminny_28102010.pdf
PDFinf_numery_granice_obwodow_siedziby_komisji_28102010.pdf
PDFobw_przyznane_numery_list_powiat_29102010.pdf
PDFobw_przyznane_numery_list_sejmik_290102010.pdf
PDFobw_przyznane_numery_list_rada_miejska_30102010.pdf
PDFkom_losowanie_numerow_list_29102010.pdf
PDFobw_tkw_zarejestrowane_listy_04102010.pdf
PDFpelnomocnictwo_wybory_samorzadowe.pdf
PDFwniosek_o_sporzadzenie_aktu_pelnomocnictwa.pdf
PDFzgoda_na_przyjecie_pelnomocnictwa.pdf
PDFobw_tkw_zarejestrowani_kandydaci_04102010.pdf
PDFinf_sklady_komisji_12102010.pdf
PDFobw_wyniki_rada_23112010.pdf
PDFkom_wyniki_wyborow_wbp_24112010.pdf
PDFkom_ogloszenie_zbiorczych_wynikow_wyborow_WBP.07122010.pdf
PDFobw_08022011.pdf
PDFobw_22022012.pdf
Wersja XML