Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [IV/PDF16.pdf/06] z 2.02.2007r. w sprawie stwierdzenia wstąpienia, na miejsce radnego Jerzego Treli, kandydata z tej samej listy, Pana Mirosława Marca.

Uchwała [IV/PDF17.pdf/06] z 2.02.2007r. w sprawie budżetu gminy Trzebnica na 2007 rok.

Uchwała [IV/PDF18.pdf/06] z 2.02.2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2007 rok.

Uchwała [IV/PDF19.pdf/07] z 2.02.2007r. w sprawie zasad wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Trzebnica, ustalenia regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzeń: wysokość dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, mieszkaniowego i za warunki pracy oraz szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

Uchwała [IV/PDF20.pdf/07] z 2.02.2007r. w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Specjalnego przy Szpitalu im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy.

Uchwała [IV/PDF21.pdf/07] z 2.02.2007r. w sprawie przystąpienia do zmiany „ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica”. [PDF21_zal1.pdf]

Uchwała [IV/PDF22.pdf/07] z 2.02.2007r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miasta i Gminy Trzebnica dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Trzebnica i wsi Nowy Dwór.

Uchwała [IV/PDF23.pdf/07] z 2.02.2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic: Czereśniowej i Oleśnickiej w Trzebnicy. [PDF23_zal1.pdf]

Uchwała [IV/PDF24.pdf/07] z 2.02.2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic: Oleśnickiej, Klasztornej, Ks. dz. W. Bochenka, Leśnej, Wesołej, 3-go Maja w Trzebnicy. [PDF24_zal1.pdf]

Uchwała [IV/PDF25.pdf/07] z 2.02.2007r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ul. Milickiej w Trzebnicy. [PDF25_zal1.pdf]

Uchwała [IV/PDF26.pdf/07] z 2.02.2007r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Trzebnica na lata 2007 - 2011

Uchwała [IV/PDF27.pdf/07] z 2.02.2007r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Uchwała [IV/PDF28.pdf/07] z 2.02.2007r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Trzebnicy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Gminy Trzebnica.

Uchwała [IV/PDF29.pdf07] z 2.02.2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/6/06powołania Komisji Rewizyjnej i stałych Komisji Rady Miejskiej w Trzebnicy oraz składów osobowych z dnia 6 grudnia 2006 roku.

Uchwała [IV/PDF30.pdf/07] z 2.02.2007r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok.

Uchwała [IV/PDF31.pdf/07] z 2.02.2007r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Obywatelskich, Samorządu, Porządku Publicznego, Opieki Społecznej i Zdrowia na 2007 rok.

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Trzebnicy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jan Darowski
Data wytworzenia: 2007-02-02

 

Wersja XML