Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XIV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XIV/111/11] z 29.09.2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2011 rok 111_tab1, 111_tab2, 111_tab3, 111_tab4, 111_tab5, 111_zal1, 111_zal2

Uchwała [XIV/112/11] z 29.09.2011 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na lata 2011 – 2022 112_zal1, 112_zal2, 112_zal2

Uchwała [XIV/113/11] z 29.09.2011 r. w sprawie: emisji obligacji komunalnych

Uchwała [XIV/114/11] z 29.09.2011 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała [XIV/115/11] z 29.09.2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzebnica  oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej (w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć) za I półrocze 115_zal1, 115_zal2, 115_zal3, 115_zal4, 115_zal5, 115_zal6, 115_zal7

Uchwała [XIV/116/11] z 29.09.2011 r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych w Głuchowie Górnym  do kategorii  dróg gminnych

Uchwała [XIV/117/11] z 29.09.2011 r. w sprawie likwidacji drogi gminnej na działce 1/1 AM-16 w Trzebnicy 117_zal1, 117_zal2

Uchwała [XIV/118/11] z 29.09.2011 r. w sprawie  ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzebnica 118_zal

Uchwała [XIV/119/11] z 29.09.2011 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Trzebnica 119_zal1, 119_zal2

Uchwała [XIV/120/11] z 29.09.2011 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Uchwała [XIV/121/11] z 29.09.2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Uchwała [XIV/122/11] z 29.09.2011 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Zawonia w zakresie lokalnego transportu zbiorowego 122_zal

Uchwała [XIV/123/11] z 29.09.2011 r. w sprawie przystąpienia do działań niezbędnych do uzyskania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej dla Gminy Trzebnica w rozumieniu Ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych z dnia 28. lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 167, poz. 1399, z późn. zm.)

Uchwała [XIV/124/11] z 29.09.2011 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XI/104/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 07 lipca 2011 r. w sprawie przystąpienia do zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Nowy Dwór

Uchwała [XIV/125/11] z 29.09.2011 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XI/105/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 07 lipca 2011 r. w sprawie przystąpienia do zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Nowy Dwór

Uchwała [XIV/126/11] z 29.09.2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/377/10 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Nowy Dwór 126_zal

   

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Trzebnicy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Karol Idzik
Data wytworzenia: 2011-10-07

 

 

Wersja XML