Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XXIII/211/12] z 26.03.2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2012 rok 211_tab1, 211_tab2, 211_tab3, 211_tab4, 211_tab5, 211_tab6, 211_zal1, 211_zal2

Uchwała [XXIII/212/12] z 26.03.2012 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na lata 2012 – 2026 212_zal1, 212_zal2, 212_zal3

Uchwała [XXIII/213/12] z 26.03.2012 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała [XXIII/214/12] z 26.03.2012 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 214_zal1

Uchwała [XXIII/215/12] z 26.03.2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebnica w 2012 r. 215_zal1

Uchwała [XXIII/216/12] z 26.03.2012 r. w sprawie pomników przyrody 216_zal1

Uchwała [XXIII/217/12] z 26.03.2012 r. uchylająca Uchwałę Nr XXI/185/12 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/158/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Oleśnickiej i Czereśniowej w Trzebnicy

Uchwała [XXIII/218/12] z 26.03.2012 r. uchylająca Uchwałę Nr XX/158/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Oleśnickiej i Czereśniowej w Trzebnicy

Uchwała [XXIII/219/12] z 26.03.2012 r. w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych przy ulicy Polnej w mieście Trzebnica 219_zal1, 219_zal2, 219_zal3, 219_zal4, 219_zal5, 219_zal6, 219_zal7, 219_zal8, 219_zal9, 219_zal10, 219_zal11, 219_zal12, 219_zal13, 219_zal14, 219_zal15, 219_zal16, 219_zal17, 219_zal18, 219_zal19, 219_zal20, 219_zal21, 219_zal22

Uchwała [XXIII/220/12] z 26.03.2012 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie wsi Księginice 220_zal

Uchwała [XXIII/221/12] z 26.03.2012 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy Trzebnica do zawarcia porozumienia w sprawie budowy ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim 221_zal

Uchwała [XXIII/222/12] z 26.03.2012 r. w sprawie nadania imienia Publicznemu Przedszkolu Nr 1 w Trzebnicy, ul. 1-go Maja 6

Uchwała [XXIII/223/12] z 26.03.2012 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Uchwała [XXIII/224/12] z 26.03.2012 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Brochocin 224_zal1

Uchwała [XXIII/225/12] z 26.03.2012 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Brzezie 225_zal1

Uchwała [XXIII/226/12] z 26.03.2012 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Brzyków 226_zal1

Uchwała [XXIII/227/12] z 26.03.2012 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Głuchów Górny 227_zal1

Uchwała [XXIII/228/12] z 26.03.2012 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Koniowo 228_zal1

Uchwała [XXIII/229/12] z 26.03.2012 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Kuźniczysko 229_zal1

Uchwała [XXIII/230/12] z 26.03.2012 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Ligota 230_zal1

Uchwała [XXIII/231/12] z 26.03.2012 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Skarszyn 231_zal1

Uchwała [XXIII/232/12] z 26.03.2012 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Szczytkowice 232_zal1

Uchwała [XXIII/233/12] z 26.03.2012 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Ujeździec Mały 233_zal1

Uchwała [XXIII/234/12] z 26.03.2012 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Taczów Mały 234_zal1

Uchwała [XXIII/235/12] z 26.03.2012 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Taczów Wielki 235_zal1

Uchwała [XXIII/236/12] z 26.03.2012 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu za 2011 r. 236_zal1, 236_zal2

Uchwała [XXIII/237/12] z 26.03.2012 r. w sprawie planu pracy Komisji ds. oświaty, kultury, sportu, turystyki, rekreacji, młodzieży i współpracy międzynarodowej na 2012 rok

Uchwała [XXIII/238/12] z 26.03.2012 r. w sprawie planu pracy Komisji ds. obywatelskich, samorządu, porządku publicznego, opieki społecznej i zdrowia na 2012 rok

Wersja XML