Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XXV/244/12] z 28.06.2012 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego za 2011 rok 244_zal1, 244_zal2

Uchwała [XXV/245/12] z 28.06.2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok

Uchwała [XXV/246/12] z 28.06.2012 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Trzebnica absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok

Uchwała [XXV/247/12] z 28.06.2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2012 rok 247_tab1, 247_tab2, 247_tab3, 247_tab4, 247_tab5, 247_tab6, 247_zal1, 247_zal2

Uchwała [XXV/248/12] z 28.06.2012 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na lata 2012 – 2026 248_zal1, 248_zal2, 248_zal3

Uchwała [XXV/249/12] z 28.06.2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Lubin

Uchwała [XXV/250/12] z 28.06.2012 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała [XXV/251/12] z 28.06.2012 r. w sprawie rezygnacji z udziału we wspólnej realizacji projektu pn: „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego” na lata 2010-2017

Uchwała [XXV/252/12] z 28.06.2012 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie wsi Będkowo 252_zal

Uchwała [XXV/253/12] z 28.06.2012 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie wsi Kobylice 253_zal1

Uchwała [XXV/254/12] z 28.06.2012 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie wsi Raszów 254_zal

Uchwała [XXV/255/12] z 28.06.2012 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie wsi Szczytkowice 255_zal1

Uchwała [XXV/256/12] z 28.06.2012 r. w sprawie nadania nazwy drogom gminnym i drodze powiatowej w obrębie miasta Trzebnica 256_zal1

Uchwała [XXV/257/12] z 28.06.2012 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie wsi Skoroszów 257_zal1

Uchwała [XXV/258/12] z 28.06.2012 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie miasta Trzebnica 258_zal1

Uchwała [XXV/259/12] z 28.06.2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju oświaty w Gminie Trzebnica w latach 2011 – 2018 259_zal

Uchwała [XXV/260/12] z 28.06.2012 r. w sprawie planu pracy Komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego na 2012 rok

Uchwała [XXV/261/12] z 28.06.2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/72/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn. Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Trzebnicy

Uchwała [XXV/262/12] z 28.06.2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/72/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn. Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Trzebnicy

Uchwała [XXV/263/12] z 28.06.2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/47/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XXV/264/12] z 28.06.2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/6/10 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Trzebnicy oraz składów osobowych

Wersja XML