Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XXX/PDF308.pdf/12] z 28.12.2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2012 rok

Uchwała [XXX/PDF309.pdf/12] z 28.12.2012 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na lata 2012 ? 2026

Uchwała [XXX/PDF310.pdf/12] z 28.12.2012 r. w sprawie zmiany Statutu ZAKŁADU LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO w Trzebnicy PDFNK-N.4131.140.19.2013.SP1.pdf

Uchwała [XXX/PDF311.pdf/12] z 28.12.2012 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Zakładowi Lecznictwa Ambulatoryjnego w Trzebnicy

Uchwała [XXX/PDF312.pdf/12] z 28.12.2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z NFOŚ i GW na finansowanie inwestycji pn. ?Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego - Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Muzyczna I i II stopnia? realizowanej w ramach IV konkursu programu priorytetowego pn.: System zielonych inwestycji (GIS ? Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej

Uchwała [XXX/PDF313.pdf/12] z 28.12.2012 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Uchwała [XXX/PDF314.pdf/12] z 28.12.2012 r. w sprawie budżetu gminy Trzebnica na 2013 rok

Uchwała [XXX/PDF315.pdf/12] z 28.12.2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2013 i lata następne

Uchwała [XXX/PDF316.pdf/12] z 28.12.2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzebnica

Uchwała [XXX/PDF317.pdf/12] z 28.12.2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Uchwała [XXX/PDF318.pdf/12] z 28.12.2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/120/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 września 2011 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Uchwała [XXX/PDF319.pdf/12] z 28.12.2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Trzebnica

Uchwała [XXX/PDF320.pdf/12] z 28.12.2012 r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu dla Gminy Trzebnica"

Uchwała [XXX/PDF321.pdf/12] z 28.12.2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/102/03 Rady Miasta i Gminy Trzebnica z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie nadania statutów sołectwom gminy Trzebnica

Uchwała [XXX/PDF322.pdf/12] z 28.12.2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Trzebnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 PDFNK-N.4131.140.17.2013.SP1.pdf

Uchwała [XXX/PDF323.pdf/12] z 28.12.2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Uchwała [XXX/PDF324.pdf/12] z 28.12.2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok

Wersja XML