Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XXXVII/PDF411.pdf/13] z 19.06.2013 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu za 2012 rok

Uchwała [XXXVII/PDF412.pdf/13] z 19.06.2013 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego za 2012 rok

Uchwała [XXXVII/PDF413.pdf/13] z 19.06.2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Trzebnica za 2012 rok

Uchwała [XXXVII/PDF414.pdf/13] z 19.06.2013 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Trzebnica absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok

Uchwała [XXXVII/PDF415.pdf/13] z 19.06.2013 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2013 i lata następne

Uchwała [XXXVII/PDF416.pdf/13] z 19.06.2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2013 rok

Uchwała [XXXVII/PDF417.pdf/13] z 19.06.2013 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XV/133/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 31 października 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów

Uchwała [XXXVII/PDF418.pdf/13] z 19.06.2013 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała [XXXVII/PDF419.pdf/13] z 19.06.2013 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Zakładowi Lecznictwa Ambulatoryjnego w Trzebnicy

Uchwała [XXXVII/PDF420.pdf/13] z 19.06.2013 r. w sprawie zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Trzebnica a gminami tworzącymi Wrocławski Obszar Funkcjonalny w zakresie współpracy przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji oraz rozliczaniu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Uchwała [XXXVII/PDF421.pdf/13] z 19.06.2013 r. w sprawie nadania nazwy ulic we wsi Kuźniczysko

Uchwała [XXXVII/PDF422.pdf/13] z 19.06.2013 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie wsi Komorówko

Uchwała [XXXVII/PDF423.pdf/13] z 19.06.2013 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Uchwała [XXXVII/PDF424.pdf/13] z 19.06.2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/316/12 Rady Miejskiej w Trzebnicy w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzebnica

Uchwała [XXXVII/PDF425.pdf/13] z 19.06.2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/361/13 Rady Miejskiej w Trzebnicy w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Trzebnica

Uchwała [XXXVII/PDF426.pdf/13] z 19.06.2013 r. w sprawie wyboru sołtysa w Sołectwie Księginice

Uchwała [XXXVII/PDF427.pdf/13] z 19.06.2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 92 i nr 93 AM-1 obręb wsi Będkowo

Uchwała [XXXVII/PDF428.pdf/13] z 19.06.2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 92 i nr 93 AM-1 obręb wsi Będkowo

Uchwała [XXXVII/PDF429.pdf/13] z 19.06.2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 96/2; 92; 100/2; 100/3; 100/4; 101; 105; 112; 162; 163; 164; 144/496 AM-1 obręb wsi Raszów oraz dla działek nr 96; 120; 121 AM-1 obręb wsi Świątniki

Uchwała [XXXVII/PDF430.pdf
/13] z 19.06.2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 96/2; 92; 100/2; 100/3; 100/4; 101; 105; 112; 162; 163; 164; 144/496 AM-1 obręb wsi Raszów oraz dla działek nr 96; 120; 121 AM-1 obręb wsi Świątniki

Uchwała [XXXVII/PDF431.pdf/13] z 19.06.2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 78 i części działki nr 220 AM-1 obręb wsi Marcinowo wraz z autopoprawką

Uchwała [XXXVII/PDF432.pdf/13] z 19.06.2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: Milickiej, Prusickiej, Jędrzejowskiej, Roosevelta, s. Hilgi Brzoski w Trzebnicy

Uchwała [XXXVII/PDF433.pdf/13] z 19.06.2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Skoroszów

Uchwała [XXXVII/PDF434.pdf/13] z 19.06.2013 r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Trzebnicy w spółkę kapitałową

Uchwała [XXXVII/PDF435.pdf/13] z 19.06.2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/399/13 Rady Miejskiej w Trzebnicy w sprawie planu pracy Komisji ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na 2013 rok

Wersja XML