Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXVII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XXVII/268/12] z 26.09.2012 r. w sprawie zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebnica" 268_zal1, 268_zal2, 268_zal3

Uchwała [XXVII/269/12] z 26.09.2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w mieście Trzebnica w rejonie ulic Obornickiej, Spokojnej, Przemysłowej, Ogrodowej, Mostowej i Wrocławskiej dla terenu oznaczonego jednostką strukturalną MN 9 269_zal1, 269_zal2, 269_zal3, 269_wyrok

Uchwała [XXVII/270/12] z 26.09.2012 r. w sprawie przystąpienia do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Księginice 270_zal

Uchwała [XXVII/271/12] z 26.09.2012 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Oleśnickiej i Czereśniowej w Trzebnicy uchwalonego Uchwałą Nr XXI/186/12 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 31 stycznia 2012 roku 271_zal

Uchwała [XXVII/272/12] z 26.09.2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 200/2 AM-1 w miejscowości Koniowo gm. Trzebnica 272_zal

Uchwała [XXVII/273/12] z 26.09.2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2012 rok 273_tab1, 273_tab2, 273_tab3, 273_tab4, 273_zal1

Uchwała [XXVII/274/12] z 26.09.2012 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na lata 2012 – 2026 274_zal1, 274_zal2, 274_zal3

Uchwała [XXVII/275/12] z 26.09.2012 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała [XXVII/276/12] z 26.09.2012 r. w sprawie zatwierdzenia zgody na realizację przez Gminę Trzebnica projektu pn.: „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego w Gminie Trzebnica” na lata 2011-2014

Uchwała [XXVII/277/12] z 26.09.2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przewozu osób środkami publicznego transportu zbiorowego w Gminie Trzebnica 277_zal

Uchwała [XXVII/278/12] z 26.09.2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/215/12 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebnica w 2012 roku

Uchwała [XXVII/279/12] z 26.09.2012 r. w sprawie pozbawienia części ulicy Ks. Dz. W. Bochenka w Trzebnicy, położonej na działce gruntu nr 24 AM-12, kategorii drogi gminnej

Uchwała [XXVII/280/12] z 26.09.2012 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie wsi Szczytkowice 280_zal1

Uchwała [XXVII/281/12] z 26.09.2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Zofii Kowalczyk na Kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Trzebnicy 281_zal

Uchwała [XXVII/282/12] z 26.09.2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/6/10 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Trzebnicy oraz składów osobowych

Wersja XML