Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XLVII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XLVII/544/14] z 18.06.2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu za 2013 rok

Uchwała [XLVII/545/14] z 18.06.2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Trzebnica za 2013 rok

Uchwała [XLVII/546/14] z 18.06.2014 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Trzebnica absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2013 rok

Uchwała [XLVII/547/14] z 18.06.2014 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2014 i lata następne

Uchwała [XLVII/548/14] z 18.06.2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2014 rok

Uchwała [XLVII/549/14] z 18.06.2014 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała [XLVII/550/14] z 18.06.2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/428/10 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Trzebnica lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych

Uchwała [XLVII/551/14] z 18.06.2014 r. w sprawie przyjęcia Programu profilaktycznego szczepień przeciwko meningokokom grupy C dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Trzebnica na lata 2014 – 2016 w ramach programu „Trzebnicka Rodzina 3+”

Uchwała [XLVII/552/14] z 18.06.2014 r. w sprawie przyjęcia Programu profilaktycznego szczepień przeciwko pneumokokom dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Trzebnica na lata 2014 – 2016 w ramach programu „Trzebnicka Rodzina 3+”

Uchwała [XLVII/553/14] z 18.06.2014 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Trzebnica

Uchwała [XLVII/554/14] z 18.06.2014 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie wsi Będkowo

Uchwała [XLVII/555/14] z 18.06.2014 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie wsi Cerekwica

Uchwała [XLVII/556/14] z 18.06.2014 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie miasta Trzebnica

Uchwała [XLVII/557/14] z 18.06.2014 r. uchylająca Uchwałę Nr XXII/223/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Boleścin Gmina Trzebnica

Uchwała [XLVII/558/14] z 18.06.2014 r. uchylająca Uchwałę Nr XXII/220/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Skarszyn Gmina Trzebnica

Uchwała [XLVII/559/14] z 18.06.2014 r. uchylająca Uchwałę Nr IX/78/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Biedaszków Wielki Gmina Trzebnica

Uchwała [XLVII/560/14] z 18.06.2014 r. uchylająca Uchwałę Nr XXII/217/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Blizocin Gmina Trzebnica

Uchwała [XLVII/561/14] z 18.06.2014 r. uchylająca Uchwałę Nr XX/195/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 25 września 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Marcinowo

Uchwała [XLVII/562/14] z 18.06.2014 r. uchylająca Uchwałę Nr XXII/222/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Głuchów Górny Gmina Trzebnica

Uchwała [XLVII/563/14] z 18.06.2014 r. uchylająca Uchwałę Nr XXXVII/431/13 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 78 i części działki nr 220 AM-1 obręb wsi Marcinowo

Uchwała [XLVII/564/14] z 18.06.2014 r. uchylająca Uchwałę Nr XXII/219/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 listopada 2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Skoroszów Gmina Trzebnica

Uchwała [XLVII/565/14] z 18.06.2014 r. uchylająca Uchwałę Nr XL/456/13 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: Leśnej, 3-go Maja, Wesołej w Trzebnicy

Uchwała [XLVII/566/14] z 18.06.2014 r. uchylająca Uchwałę Nr XXXIV/378/13 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Gminy Trzebnica obejmującego teren położony w rejonie ulicy Milickiej oznaczony jednostką strukturalną 32 NO

Uchwała [XLVII/567/14] z 18.06.2014 r. uchylająca Uchwałę Nr IX/77/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Milickiej, Franklina Delano Roosevelta, Prusickiej i Jędrzejowskiej w Trzebnicy

Uchwała [XLVII/568/14] z 18.06.2014 r. uchylająca Uchwałę Nr XXXIV/364/10 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w mieście Trzebnica w rejonie ulicy Polnej.

Uchwała [XLVII/569/14] z 18.06.2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/428/13 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 92 i nr 93 AM-1 obręb wsi Będkowo

Uchwała [XLVII/570/14] z 18.06.2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/427/2013 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 92 i nr 93 AM-1 obręb wsi Będkowo

Uchwała [XLVII/571/14] z 18.06.2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skarszyn

Uchwała [XLVII/572/14] z 18.06.2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 200/2 AM-1 w miejscowości Koniowo Gm. Trzebnica

Uchwała [XLVII/573/14] z 18.06.2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jaźwiny

Uchwała [XLVII/574/14] z 18.06.2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w zakresie orientacyjnego przebiegu projektowanego odcinka drogi wojewódzkiej na terenie obrębów wiejskich Księginice, Świątniki i Cerekwica, zgodnie z załącznikiem graficznym

Uchwała [XLVII/575/14] z 18.06.2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: Milickiej, Piwnicznej, H. Brodatego, K. Wielkiego, Piastowskiej, Grunwaldzkiej, W. Jagiełły, W. Łokietka, F. Chopina, S. Moniuszki, Samarytańskiej, Oleśnickiej

Uchwała [XLVII/576/14] z 18.06.2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/45/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 20 marca 2007 w sprawie przyjęcia Statutu Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych w Trzebnicy zmienionej Uchwałą XV/137/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 31 października 2011 w sprawie zmiany Statutu Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych w Trzebnicy

Uchwała [XLVII/577/14] z 18.06.2014 r. w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Trzebnicy i nadania jej Statutu

Uchwała [XLVII/578/14] z 18.06.2014 r. w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego „Smerf” utworzonego w Szkole Podstawowej w Boleścinie

Wersja XML