Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XL Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XL/447/13] z 26.09.2013 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2013 i lata następne

Uchwała [XL/448/13] z 26.09.2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2013 rok

Uchwała [XL/449/13] z 26.09.2013 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu dla Dorosłych p. w. św. Jadwigi prowadzonemu przez Kongregację Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza

Uchwała [XL/450/13] z 26.09.2013 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała [XL/451/13] z 26.09.2013 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/312/12 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z NFOŚ i GW na finansowanie inwestycji pn. „Zarządzanie energia w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego – Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Muzyczna I i II stopnia” realizowanej w ramach IV konkursu programu priorytetowego pn. System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme ) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej oraz w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXI/327/13 z dnia 28 stycznia 2013 r. Rady Miejskiej w Trzebnicy w sprawie zmiany uchwały nr XXX/312/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z NFOŚ i GW na finansowanie inwestycji pn. „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego – Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Muzyczna I i II stopnia” realizowanej w ramach IV konkursu programu priorytetowego pn. System zielonych inwestycji (GIS – Greek Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej

Uchwała [XL/452/13] z 26.09.2013 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody

Uchwała [XL/453/13] z 26.09.2013 r. w sprawie wyboru sołtysa w Sołectwie Będkowo

Uchwała [XL/454/13] z 26.09.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej

Uchwała [XL/455/13] z 26.09.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku i przyjęcie do realizacji przedsięwzięcia finansowego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś Priorytetowa i Gospodarka wodno-ściekowa

Uchwała [XL/456/13] z 26.09.2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: Leśnej, 3-go Maja, Wesołej w Trzebnicy

Uchwała [XL/457/13] z 26.09.2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kobylice

Uchwała [XL/458/13] z 26.09.2013 r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w obrębie miasta Trzebnica

Uchwała [XL/459/13] z 26.09.2013 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie miasta Trzebnica

Uchwała [XL/460/13] z 26.09.2013 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie miasta Trzebnica

Uchwała [XL/461/13] z 26.09.2013 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania (likwidacji)

Uchwała [XL/462/13] z 26.09.2013 r. w sprawie zmiany granic i wielkości aglomeracji Trzebnica

Uchwała [XL/463/13] z 26.09.2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Trzebnica

Wersja XML