Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

LI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [LI/596/14] z 14.11.2014 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2014 i lata następne

Uchwała [LI/597/14] z 14.11.2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2014 rok

Uchwała [LI/598/14] z 14.11.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku i przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś Priorytetowa: Gospodarka wodno-kanalizacyjna

Uchwała [LI/599/14] z 14.11.2014 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy Nr XXXI/330/13 z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Trzebnica, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Trzebnica, udostępnionych dla operatorów i przewoźników

Uchwała [LI/600/14] z 14.11.2014 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Uchwała [LI/601/14] z 14.11.2014 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie Brzyków

Uchwała [LI/602/14] z 14.11.2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Marcinowo obejmującego działkę nr 468 i część działki nr 467 AM-1

Uchwała [LI/603/14] z 14.11.2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Oleśnickiej i Czereśniowej w Trzebnicy uchwalonego Uchwałą Nr XXI/186/12 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 31 stycznia 2012 r.

Uchwała [LI/604/14] z 14.11.2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Trzebnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r.

Wersja XML