Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VII Kadencja - V Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [V/33/15] z 30.03.2015 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Trzebnica”

Uchwała [V/34/15] z 30.03.2015 r. w sprawie nadania pośmiertnie tytułu „Zasłużony dla Gminy Trzebnica”

Uchwała [V/35/15] z 30.03.2015 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2015 i lata następne

Uchwała [V/36/15] z 30.03.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2015 rok

Uchwała [V/37/15] z 30.03.2015 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie wsi Cerekwica

Uchwała [V/38/15] z 30.03.2015 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie wsi Biedaszków Wielki

Uchwała [V/39/15] z 30.03.2015 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie wsi Szczytkowice

Uchwała [V/40/15] z 30.03.2015 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie Skoroszów

Uchwała [V/41/15] z 30.03.2015 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie wsi Kobylice

Uchwała [V/42/15] z 30.03.2015 r. w sprawie nadania nazwy drodze krajowej w obrębie Kuźniczysko

Uchwała [V/43/15] z 30.03.2015 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie wsi Księginice

Uchwała [V/44/15] z 30.03.2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/185/96 Rady Miasta i Gminy Trzebnica z dnia 12 września 1996 roku

Uchwała [V/45/15] z 30.03.2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/276/04 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2004 roku

Uchwała [V/46/15] z 30.03.2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Uchwała [V/47/15] z 30.03.2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Trzebnica

Uchwała [V/48/15] z 30.03.2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała [V/49/15] z 30.03.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnianie funduszu sołeckiego

Uchwała [V/50/15] z 30.03.2015 r. w sprawie wprowadzenia „Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Trzebnica w 2015 r.”

Uchwała [V/51/15] z 30.03.2015 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla miasta Trzebnica

Uchwała [V/52/15] z 30.03.2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Marcinowo

Uchwała [V/53/15] z 30.03.2015 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla obrębu wsi Księginice

Uchwała [V/54/15] z 30.03.2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień – dla Gminy Trzebnica na 2015 rok

Uchwała [V/55/15] z 30.03.2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Uchwała [V/56/15] z 30.03.2015 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej w Sołectwie Jaźwiny i Koczurki

Uchwała [V/57/15] z 30.03.2015 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe w lokalnym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Trzebnica

Uchwała [V/58/15] z 30.03.2015 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała [V/59/15] z 30.03.2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Biedaszków Wielki

Uchwała [V/60/15] z 30.03.2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Brzezie

Uchwała [V/61/15] z 30.03.2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Brzyków

Uchwała [V/62/15] z 30.03.2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Droszów

Uchwała [V/63/15] z 30.03.2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Kobylice

Uchwała [V/64/15] z 30.03.2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Małuszyn

Uchwała [V/65/15] z 30.03.2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Rzepotowice

Uchwała [V/66/15] z 30.03.2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Ujeździec Mały

Wersja XML