Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VII Kadencja - IV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [IV/21/15] z 30.01.2015 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2015 i lata następne

Uchwała [IV/22/15] z 30.01.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2015 rok

Uchwała [IV/23/15] z 30.01.2015 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych

Uchwała [IV/24/15] z 30.01.2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Trzebnica

Uchwała [IV/25/15] z 30.01.2015 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla obrębu wsi Szczytkowice

Uchwała [IV/26/15] z 30.01.2015 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla obrębu wsi Kobylice

Uchwała [IV/27/15] z 30.01.2015 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla obrębu wsi Jaźwiny

Uchwała [IV/28/15] z 30.01.2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 324/1 AM-1 w obrębie wsi Ligota

Uchwała [IV/29/15] z 30.01.2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Księginice dla terenu oznaczonego jednostką strukturalną Sp 1

Uchwała [IV/30/15] z 30.01.2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: Leśnej, 3-go Maja, Wesołej w Trzebnicy

Uchwała [IV/31/15] z 30.01.2015 r. w zmiany Uchwały Nr XXX/320/12 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu dla Gminy Trzebnica" zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/320/12 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu dla Gminy Trzebnica"

Uchwała [IV/32/15] z 30.01.2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich

Wersja XML