Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór na stanowiska pracy - Gmina Trzebnica

PDFOdwołanie konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ujeźdźcu Wielkim
PDFOdwołanie konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Księcia Henryka Brodatego w Trzebnicy

2020-03-11 konkurs na stanowisko: Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ujeźdźcu Wielkim


2020-03-11 konkurs na stanowisko: Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Księcia Henryka Brodatego w Trzebnicy


2020-02-07 konkurs na stanowisko: Dyrektor Zespołu placówek Żłobka i Klubów Dziecięcych Gminy Trzebnica


Rada Miejska w Trzebnicy informuje, o naborze na kandydatów na ławników na okres kadencji 2020 - 2023 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORÓW ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2020-2023 do rozpoznawania spraw rodzinnych

Z dniem 30 czerwca 2019 roku upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników do Sądów Rejonowych do rozpoznawania spraw rodzinnych. Kandydatów na ławników radom gmin mogą zgłaszać prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych) oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy, dokonującej wyboru.


ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:
•    ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
•    jest nieskazitelnego charakteru,
•    ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat,
•    jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
•    posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
•    jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika.


ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:
•   osoby zatrudnione w sądach powszechnych, innych sądach i prokuraturze.  Osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
•    funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń
•    adwokaci i aplikanci radcowscy, radcy prawni i aplikanci radcowscy,
•    duchowni,
•    żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
•    funkcjonariusze Służby Więziennej,
•    radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.


Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszeniowej, którą można pobrać ze strony internetowej www.ms.gov.pl lub www.bip.trzebnica.pl


Do karty kandydat ma obowiązek załączyć (art.162 §2 u.s.p.):

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego,
 2. oświadczenie, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r.
  o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. poz. 2217), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 5. dwa zdjęcia, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 Druki do poz. 2 i 3 są do pobrania ze strony : www.bip.trzebnica.pl

Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed datą zgłoszenia ( art. 162 § 5 u.s.p.).

 

Dodatkowo do kart zgłoszenia należy dołączyć:

 1. aktualny odpis Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji ( art. 162§ 3 u.s.p.)-jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa. Zgodnie z treścią art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 986 z późn.zm.), pobrane samodzielnie wydruki komputerowe informacji o podmiotach wpisanych do rejestru mają moc zrównaną z mocą odpisu aktualnego z rejestru, wydawanego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy KRS, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zwartymi w Rejestrze,
 2. imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób -  gdy zgłoszenia kandydata na  ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli ( art. 162 § 4 u.s.p.). Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście ( art. 162 § 6 u.s.p.).

 Druki do poz. 2 są do pobrania ze strony : www.bip.trzebnica.pl

 

Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis organizacji społecznej lub zawodowej do właściwego rejestru lub ewidencji powinny mieć datę nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia ( art. 162 § 5 u.s.p.).


Kartę zgłoszenia i dokumenty składa się w biurze podawczym Urzędu Miejskiego
w Trzebnicy.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu
z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa (art. 162 § 7 i § 8 u.s.p.). Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika (art. 162 § 7a u.s.p.).


Zgłoszenia kandydatów, które nie będą spełniać wymogów formalnych, lub które wpłyną do rad gmin po upływie w/w terminu pozostawia się bez dalszego biegu.
Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza  w drodze uchwały.
 


 


Lista kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu Burmistrza Gminy Trzebnica z dnia 2 lipca 2012 r. na stanowisko Dyrektora Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych w Trzebnicy:

 

ARCHIWALNE:


Lista kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu
Burmistrza Gminy Trzebnica o konkursie celem wyłonienia kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu nowo tworzonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą:
Zakład Gospodarki Komunalnej:

Do przeprowadzenia konkursu mającego na celu wyłonienie kandydata na stanowisko  Prezesa Zarządu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej powołana została Komisja Konkursowa w składzie:

Burmistrz Gminy Trzebnica – Marek Długozima
Skarbnik Gminy Trzebnica – Barbara Krokowska
Radca Prawny – Andrzej Góral
p.o. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich – Iwona Durbajło
Specjalista ds. Kadr – Grażyna Ziętek
Młodszy Referent ds. Personalnych – Agata Zawadzka

 

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu Rady Nadzorczej Trzebnickiego Parku Wodnego „Zdrój” Sp. z o.o. w organizacji w Trzebnicy o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu:

Do przeprowadzenia konkursu mającego na celu wybór Prezesa Zarządu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Trzebnicki Park Wodny "Zdrój" powołana została Komisja Konkursowa w składzie:

Burmistrz Gminy Trzebnica – Marek Długozima
Skarbnik Gminy Trzebnica – Barbara Krokowska
Sekretarz Gminy Trzebnica – Daniel Buczak
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Andrzej Góral
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Arkadiusz Ignasiak
Sekretarz Rady Nadzorczej – Eliza Łojewska

Podczas posiedzenia Komisji Konkursowej w dniu 16.05.2011 wyłoniono kandydata na Prezesa Zarządu Spółki z o.o. Trzebnicki Park Wodny „Zdrój”.

 
 
Wersja XML