Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje


Rekrutacja do Gminnego Żłobka i Gminnych Klubów Dziecięcych w Gminie Trzebnica wchodzących w skład Zespołu placówek Żłobka i Klubów Dziecięcych Gminy Trzebnica na rok szkolny 2020/2021 PDFHarmonogram rekrutacji Żłobek i Kluby Dziecięce.pdf


Zarządzenie nr OR.0050.15.2020 Burmistrza Gminy Trzebnica z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzebnica oraz kryteriów branych pod uwagę w w/w postępowaniach i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria na rok szkolny 2020/2021 PDFZarządzenie.pdf

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzebnica oraz kryteria brane pod uwagę w w/w postępowaniach i dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczba punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria na rok szkolny 2020/2021 PDFZałącznik.pdf 


Program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych oraz części dróg wojewódzkich i gminnych województwa dolnośląskiego PDFInformacja_przyjecie_programu-1.pdf


Oddział ZUS we Wrocławiu - nabór na stanowisko lekarza PDFoferta_konsultant_ZUS.pdf


Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu na wniosek firmy "GOLD-DOM" Beata Gwiaździńska (działającej przez pełnomocnika - pana Bogdana Kowalewskiego) postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na zlokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, tj. "Dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wolno stojących "A" i "B", budynku gospodarczego wolno stojącego wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid.: 120 AM-7, obręb Żmigród" PDFWR.ZUZ.2.421.102.2019.KO.pdf


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dotyczącego odprowadzania wód opadowych lub roztopowych w związku z realizacją inwestycji „Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę i przebudowę ścieżki pieszo-rowerowej od Trzebnicy do m. Księginice”.PDFWR.ZUZ.2.421.300.2018.MM.pdf
 


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie znak WR.ZUZ.2.421.100.2019.IM z dnia 07.03.2019 r. na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, za pomocą istniejących studni zlokalizowanych w Trzebnicy (obręb Trzebnica i Raszów, gm. Trzebnica), tworzących ujęcia przy ulicy: Węgrzynowskiej, Żołnierzy Września i Oleśnickiej PDFObwieszczenie_o_wszczęciu_postępowania.pdf


PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w  Lesznie – informacja o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego PDFinformacja_postepowanie_pozwolenie_wodnoprawne.pdf


PDFInformacja DOW-S-V.7222.18.2017.AWi.pdf - Informacja 16.02.2018


Informacja Ministra Finansów dla rolników dokonująych zakupu paliw wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym PDFinf_30_09_2015.pdf


Uchwała nr XXXII/249/2014 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie  podziału Powiatu Trzebnickiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym -  PDFuchwala_XXXII_249_2014.pdf

Obwieszczenie Starosty Trzebnickiego z dnia 30 października 2013r. - PDFobw.aib.6740.8.1.2013.pdf

Obwieszczenie Naczelnika Obwodowego Urzędu Miar we Wrocławiu - PDFobw.um1.07-187.13.pdf;

PDFOgłoszenie o możliwości renegocjacji warunków umów w sprawie budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.pdf

Ogłoszenie Prezydent Wrocławia o podaniu do publicznej wiadomości projektu "Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w ramach udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko - PDFogloszenie_ZIT_WrOF.pdf

 
 
Wersja XML