Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego


Trzebnica 08.09.2015

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrza Gminy Trzebnica

Marka Długozimy

 

Na podstawie art. 30, art. 39 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.)

 

z a w i a d a m i a m:

 

o możliwości zapoznania się z projektem „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Trzebnica” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu planu, w ramach udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w dniach od 11 września 2015r. do 01 października 2015r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, w pok. nr 101 przy pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 w Trzebnicy, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00, oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu w Trzebnicy pod adresem: http://www.bip.trzebnica.pl/

W/w dokumenty (tj. projekt „Planu...” oraz prognoza oddziaływania na środowisko), zostaną zamieszczone na wskazanej stronie internetowej w terminie do 10 sierpnia 2015r.).

 

Wnioski i uwagi do wyżej wymienionej dokumentacji należy składać (we wskazanym wyżej terminie):

 1. Na piśmie na adres: Urząd Miejski w Trzebnicy pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1,

55-100 Trzebnica Wydział Pozyskiwania Funduszy

 1. Drogą elektroniczną, opatrzone tematem: „Wniosek do prognozy oddziaływania na środowisko – projekt „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Trzebnica” na adres:pgn@um.trzebnica.pl.

 2. Osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Trzebnicy przy pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00.

 

Organem właściwym do rozparzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Gminy Trzebnica

Wnioski i uwagi powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, oraz przedmiot wniosku i uwagi.

 

Informacje o projekcie niniejszego planu oraz prognozie oddziaływania na środowisko umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych, oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy


PDFPGN ZIT WrOF - Prognoza Gmina Trzebnica 08092015.pdf
PDFPGN ZiT WrOF Trzebnica vNFOSiGW.pdf
PDFudział ogłoszenie .pdf
 


I N F O R M A C J A

Burmistrza Gminy Trzebnica

z dnia 3 lipca 2015 r.

w sprawie konsultacji społecznych w sprawie dokumentu „Program Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Trzebnica”

 

Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima

i n f o r m u j e mieszkańców Gminy Trzebnica,

że zgodnie z Zawiadomieniem nr WPF 0050.1.2015 z dnia 1 Lipca 2015r.

przeprowadzone zostaną konsultacje w sprawie ustalenia treści projektu

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trzebnica.


 

Konsultacje przeprowadzone będą:

w okresie od 6 lipca 2015r. do 16 lipca 2015r. w formie wyrażenia przez mieszkańców opinii, uwag, propozycji do projektu planu.

Projekt planu dostępny będzie w tym okresie na stronie internetowej www.bip.trzebnica.pl

Opinie i uwagi dotyczące niniejszego dokumentu będzie można wnosić od 6 lipca do 16 lipca 2015 r., w następujący sposób:

 Zapraszam mieszkańców do udziału w konsultacjach.

Burmistrz Gminy Trzebnicy

Marek Długozima

PDFprojekt pgn do konsultacji .pdf
PDFzawiadomienie o konsultacji.pdf
 


Plan gospodarki niskoemisyjnej - zaproszenie do zgłaszania się


W związku z przystąpieniem Gminy Trzebnica do opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego” prosimy o zgłaszanie przez podmioty nie związane z samorządem, a funkcjonujące w granicach miasta, działań z zakresu planowanej termomodernizacji obiektów, wsparcia efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz prowadzonych lub planowanych działań edukacyjnych z zakresu efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, gospodarki odpadami, zmian klimatycznych a także oszczędności zasobów naturalnych, celem ujęcia ich w PGN. Zgłoszenie powinno zawierać nazwę jednostki zgłaszającej, planowany zakres prac z możliwym spodziewanym efektem ograniczenia zużycia medium lub uniknięcia emisji CO2. Umieszczenie podmiotu w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej umożliwi zgłaszającym pozyskiwanie dofinansowania w konkursach m.in. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) w latach 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Adres strony internetowej www.infopgn.pl
 Ogłoszenie Prezydent Wrocławia o podaniu do publicznej wiadomości projektu "Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w ramach udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko - PDFogloszenie_ZIT_WrOF.pdf
 


 
http://bip.um.wroc.pl/wps/portal/bip?rs=t&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/bip_pl/bip/umw/ZIT

ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE WROCŁAWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w Polsce (ZIT) to narzędzie zaproponowane przez Komisję Europejską w nowym okresie programowania na lata 2014 – 2020.

Za  pomocą ZIT realizowane będą strategie terytorialne dotycząca zintegrowanych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych.

Przy pomocy mechanizmu finansowego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jednostki samorządu terytorialnego będą mogły w partnerstwie realizować wspólne przedsięwzięcia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

W celu wdrożenia realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocław oraz czternaście sąsiadujących jednostek samorządu terytorialnego tworzące Wrocławski Obszar Funkcjonalny (WrOF) przystąpiło w dniu 9 lipca 2013 r. do Porozumienia w sprawie zasad współpracy Stron porozumienia przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, uzgadnianiu wspólnych inwestycji, bieżącej obsłudze i rozliczeniach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.  Partnerstwo  zawarły: Gmina Wrocław, Gmina Jelcz Laskowice, Miasto i Gmina Kąty Wrocławskie, Gmina Siechnice, Gmina Trzebnica, Miasto i Gminą Sobótka, Miasto Oleśnica, Gmina Długołęka, Gmina Czernica, Gmina Kobierzyce, Gmina Miękinia, Gmina Oleśnica, Gmina Wisznia Mała, Gmina Żórawina, Gmina Oborniki Śląskie.

 

Kontakt
Departament Infrastruktury i Gospodarki
Wydział Zarządzania Funduszami
ul. Bogusławskiego 8,10
50-031 Wrocław
pok.524,  V piętro
tel.  +48 71 777 85 55
faks  +48 71 777 72 91
e-mail:

Strony Porozumienia:

 1. Gmina Wrocław- www.wroclaw.pl
 2. Gmina Jelcz Laskowice - www.jelcz-laskowice.pl
 3. Miasto i Gmina Kąty Wrocławskie -www.katywroclawskie.pl
 4. Gmina Siechnice - www.siechnice.gmina.pl
 5. Gmina Trzebnica- www.trzebnica.pl
 6. Miasto i Gminą Sobótk - www.sobotka.pl
 7. Miasto Oleśnica- www.olesnica.pl
 8. Gmina Długołęka- www.gmina.dlugoleka.pl
 9. Gmina Czernica -www.czernica.pl
 10. Gmina Kobierzyce- www.ugk.pl
 11. Gmina Miękinia- www.miekinia.pl
 12. Gmina Oleśnica - www.olesnica.wroc.pl
 13. Gmina Wisznia Mała - www.wiszniamala.pl
 14. Gmina Żórawina - www.zorawiana.pl
 15. Gmina Oborniki Śląskie- www.oborniki-slaskie.pl


Przydatne linki:PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH ROBOCZEGO PROJEKTU PROGRAMU DZIAŁAŃ ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH WROCŁAWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO


Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem konsultacji społecznych "Roboczego Projektu Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego", chcielibyśmy podziękować wszystkim tym, którzy zechcieli wziąć udział w tworzeniu zintegrowanego podejścia do nowo projektowanej Polityki Spójności na lata 2014-2020, w szczególności w związku z uruchomieniem nowego instrumentu finansowego, jakim są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT).
Informujemy, iż w ramach konsultacji odbyły się 4 spotkania konsultacyjne w następujących terminach i miejscach:
- 04.09 w Siechnicach w godz. 15.30-18.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego    w Siechnicach (ul. Jana Pawła II 12),
- 05.09 w Kobierzycach w godz. 9.00-12.00 w Sali Błękitnej Urzędu Gminy Kobierzyce (Al. Pałacowa 1),
- 09.09 w Długołęce w godz. 15.30-18.30 w Sali Obrad Urzędu Gminy Długołęka (ul. Robotnicza 12),
- 12.09 we Wrocławiu w godz. 12.00-15.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego Wrocławia (Sukiennice 9).

W terminie od dnia 13.08.2013 r. do dnia 13.09.2013 r. drogą elektroniczną za pomocą właściwego formularza konsultacyjnego wpłynęło 336 uwag. Autorami uwag byli głównie mieszkańcy Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, instytucje publiczne, podmioty gospodarcze oraz przedstawiciele środowisk społecznych.
Uwagi przekazane w ramach konsultacji społecznych zostały poddane analizie pod względem ich zasadności oraz możliwości uwzględnienia w tekście końcowym Programu Działań. Wszelkie uzasadnione uwagi i postulaty zostaną uwzględnione w ostatecznej wersji dokumentu. Część uwag z racji stopnia szczegółowości nie zostanie uwzględniona. Wynika to ze strategicznego charakteru dokumentu, który nie powinien wykraczać poza przyjęty w tego rodzaju dokumentach poziom szczegółowości.


NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA PORUSZONE W UWAGACH

Pod względem przedmiotowym najwięcej uwag (194) zgłoszonych zostało do tematyki związanej z poprawą ochrony przed klęskami żywiołowymi na obszarze WrOF. W przeważającej większości dotyczą one budowy/rozbudowy kanalizacji deszczowej. Wiele uwag dotyczy także obszaru związanego z wspieraniem rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich, oraz racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej.

 

Brak opisu obrazka
Źródło: „Roboczy Projekt Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego”.


Do  wszystkich uwag, jakie wpłynęły za pośrednictwem uruchomionego w wersji elektronicznej formularza konsultacji, zostały sformułowane odpowiedzi, które następnie zostały przyjęte i zatwierdzone w formie uchwały Komitetu Sterującego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 08.11.2013 r. 


Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z uwagami oraz udzielonymi odpowiedziami.

XLSzal-inf-20112013.xls

 
 
 
Wersja XML