Kontrast:
Rozmiar czcionki:
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu Biuletynu Informacji Publicznej
Serwis www

Profilaktyka AA

Zgodnie z Zarządzeniem NR 0050. 65 .2015 Burmistrza Gminy Trzebnica z dnia 8 lipca 2015 r. w skład Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Trzebnicy wchodzą następujące osoby:

1. Elżbieta Waruszyńska - przewodnicząca

2. Barbara Jezierska - sekretarz

3. Anna Cisak

4. Barbara Jachimowska

5. Krystyna Haładaj

6. Janik Aleksandra

7. Ewa Pęczkowska

8. Sławomir Jaworowski

Komisja wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia z dnia 26 października 1982 r.  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / tekst jednolity Dz. U.z 2012r. poz. 1356 z późniejszymi zmianami/ .

 

Gminny Punkt Konsultacyjny w budynku Urzędu Miejskiego w Trzebnicy

pok. nr 13 /poziom -1/

 

poniedziałek – godz. 15.00 -18.00

(konsultacje dla osób uzależnionych i współuzależnionych )

 

wtorek – godz. 13.00 – 16.00 (konsultacje dla ofiar przemocy)

wtorek – godz. 15.00 -18.00

(konsultacje psychologiczne)

 

telefon dla osób doznających przemocy: 071 387 06 06 – w każdy wtorek w godz. 13.00 -16.00

TELEFON ZAUFANIA

(w godzinach wieczornych po 20.00): 071 312 16 21;

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Uzależnień w Trzebnicy

 

pełni dyżury w pok. nr 13 w budynku Urzędu :

poniedziałek w godz. 14.00-15.00

wtorek w godz. 12.00-13.00

środa w godz. 12.00-13.00

czwartek w godz. 17.00 -19.00

 

 

Grupy wsparcia działają w budynku przy ul. Żołnierzy Września 19 w Trzebnicy , informacja pod nr. Tel. 071/312-16-21 lub 071/388-81-42

 

codziennie – w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy w pok. nr 13 lub nr 42 dyżuruje Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień –

Iwona Durbajło

tel. 071 388-81-42

 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Trzebnica na 2015 rok.

 

Spis treści

 

I. Wprowadzenie

1. Diagnoza problemów uzależnień na terenie Gminy Trzebnica.

      2. Działania rekomendowane na 2015 r.

 

II. Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Uzależnień.

1.Główne obszary działania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

2.Zasady realizacji Programu.

3.Źródła finansowania Programu.

4.Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

5.Zasoby służące realizacji Programu.

6.Partnerzy biorący udział w realizacji Programu.

7.Oczekiwane efekty realizacji Programu.

8.Monitorowanie przebiegu Programu, ocena wyników.

9.Postanowienia końcowe.

 

 

 

 1. Wprowadzenie.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2015, zwany dalej Programem, reguluje prowadzenie działań związanych z problematyką uzależnień na terenie Gminy Trzebnica.

Program zawiera zadania własne gminy wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i jest kontynuacją zadań z lat ubiegłych.

Zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień wykonuje się poprzez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, w szczególności: tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje powstrzymywanie się od spożywania alkoholu i środków psychoaktywnych, działalność wychowawczą i informacyjną, ograniczenie dostępności alkoholu, leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu, zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Adresatami programu są wszystkie grupy społeczne w jakikolwiek sposób związanych z problemami uzależnień, bądź zagrożonych prawdopodobieństwem jego wystąpienia.

 

1. Diagnoza problemów uzależnień na terenie Gminy Trzebnica.

 

Zrealizowana w roku 2012 sonda terenowa na obszarze Gminy Trzebnica oraz dane zebrane w roku 2014 z obserwacji i sprawozdań osób pracujących w punktach konsultacyjnych potwierdzają, że zainteresowanie programami profilaktycznymi dzieci i młodzieży wzrasta. Ze szkolnych programów profilaktycznych skorzystało ogółem ponad 2400 osób, w tym dzieci i młodzież, nauczyciele, pedagodzy szkolni oraz rodzice.

Zwiększyła się liczba dzieci w placówkach -świetlicach profilaktyczno - wychowawczych .

W roku 2014 liczba porad udzielonych przez punkt konsultacyjny osobom z problemem alkoholowym to ponad 70 os. dorosłych i 15 osób współuzależnione.

Wspomniana wyżej sonda terenowa realizowana była w 10 rejonach gminy. badaniem objęto 250 osób. badani dobierani byli losowo wg ustalonych w założeniach kryteriów (płci, wieku, miejsca zamieszkania, miejsca nauki, pracy). Analiza zebranych danych i porównanie ich z latami poprzednimi i pozwoliła na wysunięcie następujących wniosków:

- Stwierdzono nieznaczny spadek poziomu pozytywnej autooceny rodziny w gimnazjach;

- Odnotowuje się częstszy kontakt młodzieży z alkoholem i środkami odurzającymi u osób z obniżoną samooceną rodziny;

- Wzrost problemów alkoholowych wśród młodzieży w rejonach wiejskich .;

- Alkoholem pierwszego kontaktu nadal jest piwo;

- Uległo zmianie miejsce inicjacji alkoholowej i jest nim obecnie mieszkanie kolegi, koleżanki oraz kategoria „u rodziny” (związane z imprezami typu ślub, imieniny);

- Styczność młodzieży z problemami narkomanii w gminie wzrosła do poziomu średniej w regionie dolnośląskim;

- Używanym środkiem jest głównie marihuana, do której dołączyły leki i amfetamina;

- Wzrósł wskaźnik propozycji zażycia środka odurzającego – zażywany głownie przez gimnazjalistów ( z 10,9 % do 25,6% );

- Pojawili się dealerzy narkotykowi w okolicach szkół w mieście Trzebnica;

- Znacznie wzrosła liczba młodzieży biorącej czynny udział w programach profilaktycznych;

Nadal wskazane jest poszerzenie programów profilaktycznych w szkołach w Trzebnicy i na terenie gminy o elementy dotyczące blokowania działań dealerów i przemocy rówieśniczej;

Pozytywne efekty do których należny wzrost i wysoki poziom wskaźnika aktywnego udziału młodzieży w programach profilaktycznych wskazują na kontynuowanie działań profilaktycznych w szkołach. Sugeruje się aby preferować programy aktywizujące młodzież (własne inicjatywy w programach) i przez nią akceptowane.

Jak w latach przednich należy wdrożyć cykl programów szkoleniowych dla osób zawodowo związanych z problemami alkoholowymi i narkotycznymi, rozszerzając je o założenia i zasady polityki gminy wobec tych problemów oraz o podstawowe informacje dotyczące monitorowania zjawisk w miejscu pracy bądź działania. W szkoleniach należny uwzględnić specyfikę małych środowisk lokalnych oraz elementy diagnozy i profilaktyki problemów. Należy też uwzględnić wiedzę dotyczącą monitorowania problemów narkotycznych.

 

2.Działania rekomendowane na 2015 r.

 

Podobnie jak w latach minionych PARPA1 określa priorytetowe zadania spoczywające na samorządach, które powinny być uwzględnione w lokalnej polityce wobec profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. W Gminie Trzebnica kładziemy nacisk na:

 

II. Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

 

Rok 2015 będzie kontynuacją dotychczasowych działań wzbogaconych i rozszerzonych o nowe doświadczenia, dobre praktyk, a przede wszystkim o zadania rekomendowane przez PARPA, wynikające z ogólnopolskich działań na rzecz profilaktyki.

Gminny Program uwzględnia, jak w latach poprzednich założenia i cele profilaktyki pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowej, które poniżej pokrótce zostały opisane.

 

Profilaktyka pierwszorzędowa jest adresowana do ogółu mieszkańców gminy. Ma na celu:

Profilaktyka drugorzędowa adresowana jest do grup podwyższonego ryzyka. Ma na celu:

Profilaktyka trzeciorzędowa dotyczy grup dotkniętych bezpośrednio uzależnieniem.

 

1. Główne obszary działania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

A. Część ogólna – wspólna dla przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy.

B. Część dotycząca rozwiązywania problemów alkoholowych

C. Część dotycząca przeciwdziałania narkomanii.

 1. Część dotycząca pozostałych działań.

 

A. CZĘŚĆ OGÓLNA

 

 

Działania

 

Realizatorzy

 

Miejsce

 

Okres

realizacji

 

Koszty

1.Szkolne Programy Profilaktyczne.

firmy posiadające odpowiednie rekomendacje

szkoły: podstawowe, gimnazjalne,

ponadgimnazjalne

cały rok

18.000,00

2. Konkursy, happeningi,

projekty, kampanie społeczne o charakterze ogólnopolskim, profilaktyczne - seminaria, konferencje, spektakle, zawierające treści profilaktyczne., takie jak np. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Postaw na rodzinę”

policja, szkoły, Straż Miejska ,stowarzyszenia, kluby, PARPA , i inne instytucje

wskazane przez organizatorów

cały rok

5.000,00

3.Edukacja dla rodziców:

(np. warsztaty umiejętności

wychowawczych).

profesjonalnie przygotowane osoby

szkoły,

cały rok

3.000,00

4. Podnoszenie kwalifikacji (szkolenia, warsztaty) członków Gminnej Komisji

stowarzyszenia, instytucje szkolące

wskazane przez organizatorów szkolenia

cały rok

5.000,00

5. Zajęcia profilaktyczno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka (w tym wynagrodzenie wychowawców). Prowadzenie programów profilaktycznych dla młodzieży;

opiekunowie i wychowawcy na świetlic, instruktorzy;

 

 

 

 

świetlice , szkoły

lub inne miejsca

wskazane przez organizatorów

cały rok

 

 

80.000,00

6. Koszty związane z działalnością świetlic profilaktycznych i ogniska profilaktycznego,

szkoły, związki kościelne,

Gminna Komisja

świetlice

cały rok

50.000,00

7. Prowadzenie zajęć o charakterze rekreacyjno – sportowym, pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,

instruktorzy, nauczyciele, trenerzy, osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, opiekunowie świetlic.

szkoły, świetlice, stowarzyszenia, kluby sportowe

cały rok

5.000,00

8.Superwizje, szkolenia dla prowadzących programy profilaktyczne, osoby pracujące na punktach konsultacyjnych oraz

pracownicy świetlic

osoby posiadajcie odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

miejsca

wskazane przez organizatorów

cały rok

 

6.000,00

9. Dofinansowanie

wyjazdów: dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji (obozy, kolonie, półkolonie) - z rodzin zagrożonych uzależnieniem;

firmy posiadające uprawnienia do prowadzenia tego typu działalności, kluby sportowe, ZHP,

 

środki wczasowe i turystyczne

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

25.500.00

10. Transport dzieci na zajęcia profilaktyczne do ogniska profilaktycznego w Ujeźdźcu Wielkim oraz inne usługi transportowe związanie z działalnością profilaktyczną świetlic

Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych w Trzebnicy i firmy transportowe

 

 

 

 

świetlice

 

 

 

 

 

 

 

20.700,00

11. Wyjazdy osób uzależnionych oraz osób biorących udział w programach profilaktycznych i spotkaniach trzeźwiejących alkoholików .

Stowarzyszenia , grupy wsparcia,

Częstochowa, Licheń, Międzygórze

II i III kwartał

5.000,00

12.Dożywianie dostosowane do pory dnia dla dzieci i młodzieży objętych zajęciami profilaktycznymi realizowanymi w ramach programu.

opiekunowie, firmy cateringowe, osoby prowadzące działalność handlową i gastronomiczną.

świetlice i szkoły.

cały rok

45.000,00

13. Bieżące utrzymanie obiektów i odnawianie pomieszczeń, w których prowadzona jest działalność profilaktyczna, z uwzględnieniem Gminnego Punktu Konsultacyjnego

firmy, osoby fizyczne posiadające kwalifikacje.

Świetlice, szkoły, budynki należące do gminy.

cały rok

20.000,00

14.Promowanie bezalkoholowych imprez, zabaw tanecznych o charakterze rodzinnym.

parafie, szkoły, kluby, stowarzyszeni

Teren Gminy Trzebnica

cały rok

2.000,00

Koszty łączne w części A : 290.200,00

B. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Działania

Realizatorzy

Miejsce

Okres realizacji

Koszty

1.Wspieranie i dofinansowanie działalności grup terapeutycznych i treningów dla osób uzależnionych i współuzależnionych – ponad standard finansowany przez NFZ.

Psycholog, terapeuta uzależnień posiadający odpowiednie kwalifikacje

Poradnie i ośrodki znajdujące się na terenie gminy Trzebnica

cały rok

3.000,00

2. Działalność Punktu Konsultacyjnego i informacyjnego dla osób z problemem alkoholowym oraz dla ofiar przemocy domowej i ich rodzin (motywowanie do leczenia, porady, dyżury, informacje).

członkowie Komisji , osoby pracujące na punktach konsultacyjnych

Gminny Punkt Konsultacyjny

cały rok

22.000,00

3. Działalność grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

Psycholog, terapeuta,

Gminny Punkt Konsultacyjny i świetlica środowiskowa

cały rok

6.200,00

4. Badania, opinie, diagnozy, ekspertyzy, realizowane i wydawane przez biegłych sądowych i opłaty sądowe.

Biegli, firmy posiadające uprawnienia, specjaliści.

wskazane przez zleceniobiorcę

cały rok

5.000,00

5. Programy terapeutyczne skierowane do dzieci osób uzależnionych od alkoholu.

profesjonalnie przygotowane osoby - terapeuci

wskazane przez organizatorów

cały rok

5.000,00

6. Współfinansowanie e działań związanych z pracą Zespołu Interdyscyplinarnego – dotyczące rodzin z problemem alkoholowym , w których występuje przemoc.

członkowie Komisji wchodzący w skład Zespołu Interdyscyplinarnego.

Gmina Trzebnica

cały rok

5.000,00

Koszty łączne w części B: 46.200,00

C. PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII.

 

Działania

Realizatorzy

Miejsce

Okres

realizacji

Koszty

1. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla narkomanów i ich rodzin;

poradnictwo dla narkomanów i ich rodzin

konsultant, terapeuta, specjalista

Gminny Punkt Konsultacyjny

 

Poradnia Leczenia Uzależnień

cały rok

25.000,00

2. Terapia osób uzależnionych

i współuzależnionych - ponad standard finansowany przez NFZ.

psycholog, lekarz, terapeuta uzależnień

Ośrodki i Poradnie Leczenia Uzależnień

cały rok

2.500,00

3. Programy edukacyjne dla rodziców i uczniów zagrożonych narkomanią.

firmy szkolące,

terapeuci,

Szkoły, świetlice

cały rok szkolny

3.500,00

4. Przygotowanie

materiałów informacyjnych dotyczących narkomanii.

Zakup wszelkiego rodzaju ulotek, pomocy dydaktycznych i literatury

Pełnomocnik Burmistrza

ds. profilaktyki...

Urząd Miejski

cały rok

5.000.00

Koszty łączne w części C : 36.000,00

 

 

D. CZĘŚĆ DOTYCZĄCA POZOSTAŁYCH DZIAŁAŃ

 

Działania

Realizatorzy

Okres

realizacji

Koszty

1.Utrzymanie bazy lokalowej służącej realizacji Gminnego Programu, m.in.: dostosowanie pomieszczeń świetlic, punktów konsultacyjnych do obowiązujących wymogów i standardów. Opłaty (media).

Pełnomocnik Burmistrza

ds. Profilaktyki…

cały rok

70.000,00

2.Drobne naprawy usługowe; zakup materiałów biurowych, dydaktycznych, sprzętu sportowego -potrzebnych do prowadzenia działalności i terapii; zakup pozycji książkowych, ulotek, plakatów, sprzętu komputerowego i oprogramowania, AGD; rtv, opłaty telefoniczne i internetowe, zakup środków czystości.

Pełnomocnik Burmistrza

ds. Profilaktyki…

cały rok

30.000,00

3.Opłata związane zatrudnieniem osoby sprzątającej pomieszczenia, w których realizowane są zajęcia świetlicowe i prowadzona jest działalność konsultacyjna.

Pełnomocnik Burmistrza

ds. Profilaktyki…

cały rok

4.800,00

4. Wynagrodzenie dla członków Komisji Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień

 

cały rok

22.800.00

Koszty łączne w części D: 127.600,00

 

 

2. Zasady realizacji Gminnego Programu.

 

2.1. Program realizuje Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień we współpracy z Gminną Komisją ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz z gminnymi instytucjami mającymi w swych zadaniach podobne cele i przy współpracy z organizacjami pozarządowymi.

2.2. Finansowanie zadań odbywać się będzie na zasadzie zlecania - zawierania umów mających charakter zakupu usług od podmiotów prawnych lub osób fizycznych bądź w trybie otwartego konkursu na realizację/ wsparcie zadań publicznych.

 

 1. Zasady finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień określają wytyczne zawarte w Rekomendacjach PARPA na rok 2015
 2. Zasady usytuowania na terenie Gminy Trzebnica miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych i przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży, a także kontrola przestrzegania zasad obrotu tymi napojami zostały zawarte w Uchwale Rady Miejskiej w Trzebnicy Nr XXXIV/374/13 z dnia 28.03.2013 oraz Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.
 3. Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

 

3. Źródła finansowania

1. Środki finansowe na realizację Programu pochodzą z opłat za korzystanie z uzyskanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Przewidywana wysokość środków w roku 2015, to kwota 500.000,00 zł.

2. Fundusze na realizację Programu mogą pochodzić również z:

a) dotacji samorządu Województwa Dolnośląskiego,

b) dotacji z Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

c) z innych źródeł.

 

4. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

1) Każdy z członków Komisji ma obowiązek uczestnictwa w plenarnych posiedzeniach oraz szkoleniach, a także w kontrolach punktów sprzedaży alkoholu i dyżurach Komisji.

2) Członkom Gminnej Komisji przysługuje miesięczne wynagrodzenie za udział w pracy Komisji w wysokościach:

3) Brak udziału w pracach Komisji przez cały miesiąc powoduje utratę prawa do wynagrodzenia.

4) Wypłata wynagrodzenia za pracę w Komisji następuje na podstawie listy obecności potwierdzającej udział członka Komisji w jej pracach, poświadczonej podpisem przewodniczącej Komisji. W przypadku nieobecności przewodniczącej potwierdzenia listy obecności dokonuje sekretarz lub pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

5) Z tytułu dojazdu do miejsca wykonywania obowiązków członka Komisji nie przysługuje zwrot kosztów.

 

5. Zasoby służące realizacji Programu

 

6. Partnerzy biorący udział w realizacji Programu:

 

 

7. Oczekiwane efekty realizacji Programu:

 

Program powinna przynieść korzyści na płaszczyźnie zdrowotnej i ekonomicznej mieszkańców Gminy Trzebnica w sferze:

 

8. Monitorowanie przebiegu Programu, ocena wyników:

 

Podstawowym efektem monitoringu jest pozyskanie informacji, które dostarczą danych do planowania zadań profilaktycznych na lata 2016-2017 oraz przesłanek umożliwiających ich ocenę i efekt skuteczności.

Wskaźniki:

 1. ilość podmiotów zaangażowanych w realizację zadań programu;
 2. ilość osób uczestniczących w programach profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych i korekcyjnych,
 3. liczba pacjentów objętych opieką leczniczą i rehabilitacyjną;
 4. liczba osób doświadczających przemocy, objętych opieką;
 5. liczba dzieci objętych pomocą;
 6. ilość osób deklarujących abstynencję;
 7. ilość osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, i które zostały skierowane do Komisji;
 8. ilość osób przeszkolonych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych;
 9. liczba wykwalifikowanej kadry;
 10. liczba placówek finansowanych przez samorząd świadczących pomoc;
 11. liczba osób skierowanych przez Punkt Konsultacyjny do dalszej terapii.

 

9. Postanowienia końcowe

Zakres zadań ujętych w Programie może być zweryfikowany ze względu na wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację oraz ze względu na bieżące zapotrzebowanie z zakresu działań profilaktycznych skierowanych do mieszkańców Gminy Trzebnica.

 

 

1 Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

-------------------------------------------------------------------------


Gmina Trzebnica
ul. pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
tel. 71 312 06 11
fax 71 312 12 48
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 7174649
w tym miesiącu: 101429
dzisiaj: 1565