Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Organizacje pożytku publicznego


Projekt rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań PDFskan pisma do konsultacji.pdf


Wrocław: zapraszamy na prelekcję pt. Ochrona danych osobowych w organizacjach pozarządowych” (20 listopada 2017 r.)      

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD zapraszają przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska, na prelekcję pt. „Ochrona danych osobowych w organizacjach pozarządowych”, która odbędzie się  20 listopada 2017 r. we Wrocławiu.

Podczas spotkania omówione zostaną następujące zagadnienia:

 1. Ustawa o ochronie danych osobowych oraz planowane zmiany w 2018 r. – zakres regulacji.
 2. Co to są dane osobowe?
 3. Dane „zwykłe” i dane „wrażliwe”
 4. Zbiór danych osobowych.
 5. Administrator danych osobowych.
 6. Przetwarzanie danych osobowych.
 7. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych.
 8. Prawo do:
 9. informacji
 10. sprzeciwu
 11. poprawienia danych
 12. powierzenia danych

Spotkanie odbędzie się w dniu 20 listopada 2017 r. w godz. 10.00-15.30, we Wrocławiu przy ulicy Dobrzyńskiej 21/23 (Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej) w sali 510.

Swój udział w spotkaniu należy potwierdzić do dnia 16 listopada 2017 r. telefonicznie – u pana Sławomira Wójcika pod numerem telefonu 71 770 40 76, lub za pomocą wiadomości mail przesłanej na adres:

Uwaga! Wysłane zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na spotkanie. Decyduje kolejność zgłoszeń.  Informację o zakwalifikowaniu się lub nie, otrzymacie Państwo na adres e-mail z którego przyszło zgłoszenie.

 

Z poważaniem

Sławomir Wójcik

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Departament Spraw Społecznych

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

tel. 071/ 770-40-76, fax 071/ 770-41-35

siedziba Wydziału

ul. Walońska  3-5  VII p. , pok. nr 701 a

50-413 Wrocław

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław

http://www.dolnyslask.pl


Ruszyła druga edycja programu budżetu obywatelskiego dla inicjatyw sportowych i turystycznych AKTYWNY DOLNY ŚLĄSK.

 

Kwota budżetu to  600 tys.zł dzielona proporcjonalnie na 5 okręgów po 120 tys.zł

Maksymalna kwota dofinansowania projektu to  40 tys. zł.

 

Zgłoś swój pomysł na www.aktywny.dolnyslask.pl  !!!! Masz czas do 25 czerwca br.

Pozdrawiam

Sławomir Wójcik


Rozpoczęło się głosowanie na członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego reprezentujących organizacje pozarządowe

    http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/artykul/rozpoczelo-sie-glosowanie-na-czlonkow-dolnoslaskiej-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego-1/

 

Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania na członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji reprezentujących organizacje pozarządowe.

Poniżej prezentujemy regulamin głosowania na członków DRDPP oraz listę kandydatów organizacji pozarządowych na członków Rady.

1. Lista kandydatów na członków DRDPP zawiera nazwiska 9 osób.

2. Każdy z kandydatów został zgłoszony do jednego z 10 obszarów obejmujących zadania z art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały nr 3430/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 marca 2017 r.

3. Każda organizacja może oddać wyłącznie jeden głos na wybranego kandydata z opublikowanej listy.

4. Jeżeli organizacja odda więcej niż jeden głos na więcej niż jednego kandydata, wszystkie jej głosy będą nieważne.

5. Jeżeli organizacja odda więcej niż jeden głos na jednego kandydata, jej głosy będą liczone jako jeden głos.

6. Terenowe oddziały, filie organizacji pozarządowych posiadające ten sam numer KRS mogą głosować tylko jeden raz.

7. Głosowanie na kandydata odbywa się na wzorze „Formularza do głosowania na kandydata na członka DRDPP”, zamieszczonym w poniższej tabeli, w kolumnie „Formularz do głosowania na kandydata” w zakładce „pobierz”.

8. Wypełniony formularz opatrzony datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionych statutowo, bądź upoważnionych w tym celu osób, należy w ciągu 30 dni od dnia umieszczenia listy kandydatów na stronie internetowej, tj. do dnia 26 maja 2017 r.,  złożyć:
1) osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – we Wrocławiu, ul. Walońska 3-5 (parter), albo przesłać
2) za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do UMWD) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław, z dopiskiem „Dolnośląska Rada Działalności Pożytku Publicznego”.

9. Głosy złożone po terminie wymienionym w pkt. 8 będą nieważne.

10. Po upływie terminu przesyłania głosów  na kandydatów DRDPP, Komisja powołana Zarządzeniem Marszałka dokona weryfikacji formalnej i przeliczenia głosów.

11. Wyniki głosowania uwzględniające informacje o ilości głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – www.umwd.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe”.

12. Ostateczna lista przedstawicieli organizacji pozarządowych w Radzie (pochodzących z wyboru oraz uzupełniających jej skład) zostanie zatwierdzona przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Wrocław, 26 kwietnia 2017 r.


Lista kandydatów organizacji pozarządowych na członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (DRDPP) II kadencji

           

Nr obszaru

Sfera zadań publicznych

Imię i nazwisko kandydata

Karta zgłoszenia kandydata

Organizacje rekomendujące kandydata

Formularz do głosowania na kandydata

1

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Agnieszka Rauk-Kubacka

zobacz

zobacz

pobierz

1

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Arkadiusz Zagrodnik

zobacz

zobacz

pobierz

1

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Marian Mójta

zobacz

zobacz

pobierz

2

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Krzysztof Kaucz

zobacz

zobacz

pobierz

2

podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Grażyna Orłowska-Sondej

zobacz

zobacz

pobierz

3

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Małgorzata Franczak

zobacz

zobacz

pobierz

4

działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Zbigniew Mazurek

zobacz

zobacz

pobierz

4

działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt. 1-32a ustawy

Monika Maziarz

zobacz

zobacz

pobierz

8

ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Irena Krukowska-Szopa

zobacz

zobacz

pobierz

 

Z poważaniem

Sławomir Wójcik

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Departament Spraw Społecznych

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

tel. 071/ 770-40-76, fax 071/ 770-41-35

siedziba Wydziału

ul. Walońska  3-5  VII p. , pok. nr 701 a

50-413 Wrocław

 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław

http://www.dolnyslask.pl

 


INFORMACJA

 

Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Trzebnica   z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art.3 ust.3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

 

Na podstawie art. 5a, ust. 1 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 239,395) – Burmistrz Gminy Trzebnica zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Trzebnica do konsultacji projektu uchwały  w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Trzebnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.

Projekt „Programu współpracy Gminy Trzebnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017” został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce – organizacje pożytku publicznegoogłoszenia  oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu.

Ewentualne uwagi oraz propozycje do projektu programu należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

Termin zgłaszania propozycji mija z dniem 25.11.2016 r.

PDFprojekt_uchwały_15112016.pdf
 

 


 

 

 

 

 
Wersja XML