Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Organizacje pozarządowe Ogłoszenia


IV Dolnośląski Kongres Obywatelski, 4 październik 2018 r. w Krzyżowej k. Świdnicy JPEGIV DKO duże 2.jpeg
PDFProgram 2018.09.19 (www).pdf


PDFDolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego.pdf


OGŁOSZENIE

Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego pan Tadeusz Samborski ma zaszczyt ogłosić VII Edycję Konkursu „zDolne NGO” dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej prowadzącej najaktywniej działania na rzecz społeczności lokalnych w 2017 r. (organizacje liderskie w danym środowisku).

Jak co roku, celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych organizacji pozarządowych z terenu Dolnego Śląska, działających w różnych obszarach. W tym roku będą to najaktywniejsze NGO-sy działające na rzecz społeczności lokalnych.

Dokumenty do pobrania z naszej strony internetowej:

http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/artykul/vii-edycja-konkursu-zdolne-ngo-dla-najlepszej-dolnoslaskiej-organizacji-pozarzadowej-prowad-2/

1. Celami szczegółowymi Konkursu są:

• promocja działań na rzecz rozwoju dolnośląskich społeczności lokalnych prowadzonych przez dolnośląskie organizacje pozarządowe,

• zwiększenie prestiżu nagrodzonych organizacji pozarządowych,

• promocja dobrych praktyk wypracowanych przez nagrodzone organizacje pozarządowe,

• wzrost aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju dolnośląskich społeczności lokalnych.

 

2. Przebieg Konkursu

Konkurs zorganizowany jest zgodnie z Regulaminem Konkursu „zDolne NGO”,  zgłoszenia kandydatów do Tytułu "zDolne NGO" należy przesyłać na zamieszczonym poniżej formularzu zgłoszeniowym.

 

3. Organizatorem Konkursu jest Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

 

4. Szczegółowe kryteria oceny i system punktacji

W VII Edycji Konkursu „zDolne NGO” stosowane będą następujące kryteria oceny zgłoszeń i system punktacji:

 

kryterium

punktacja

Zakres, kompleksowość, atrakcyjność i różnorodność prowadzonych działań, w tym wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności poprzez projekty obywatelskie, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego. Tworzenie nowych więzi w społecznościach lokalnych, integracji mieszkańców Dolnego Śląska, budowanie postaw społecznego zaangażowania na rzecz dobra wspólnego, społeczne działanie w życiu regionalnym.

0-20

Nowatorstwo projektów m.in. aktywizujących społeczności lokalne. Oryginalność inicjatywy, pomysłowość, zastosowanie ciekawych rozwiązań.

0-20

Trwałość i cykliczność projektów np. organizowanie spotkań, konferencji, kongresów i innych  imprez, prowadzenie działalności badawczej, wydawniczej i szkoleniowej, prowadzenie własnych instytucji.

0-15

Współdziałanie z instytucjami np. sportowymi, kulturalnymi, naukowymi, oświatowymi, wyznaniowymi, administracją państwową, samorządami terytorialnymi, innymi organizacjami pozarządowymi, środowiskami biznesu oraz mediami.

0-10

Dostępność prowadzonych działań dla odbiorców z różnych grup wiekowych oraz społecznych.

0-10

Wspomaganie działalności innych organizacji pozarządowych oraz zwiększanie ich roli w kreowaniu życia społecznego.

0-10

Zaangażowanie społeczności lokalnej w prowadzone działania. Uzyskiwany poziom aktywizacji społecznej.

0-10

Umiejętność pozyskiwania środków finansowych i pozafinansowych przez organizację na realizację działań.

0-5

Umiejętność podejmowania współpracy z partnerami (społecznymi, publicznymi i biznesowymi).

0-5

Zdobyte nagrody, wyróżnienia, rekomendacje, itp.

0-10

razem

115

 

5. Harmonogram

VII Edycja Konkursu „zDolne NGO” przebiegać będzie zgodnie z następującym harmonogramem:

• 17.07.2018 r. – ogłoszenie VII Edycji Konkursu „zDolne NGO”

• 18.07–15.08.2018 r. – termin przyjmowania zgłoszeń (decyduje data wpływu do UMWD)

• II połowa sierpień 2018 r. – obrady Kapituły Konkursowej

• 10.09.2018 r. – uroczysta Gala z ogłoszeniem wyników i przyznaniem tytułu „zDolne NGO”

 

6. Kontakt

Osobą wskazaną do kontaktu w sprawach związanych z VII Edycją Konkursu „zDolne NGO” jest:

Sławomir Wójcik

tel. nr  71/ 770 40 76

mail:

 

7. Wypełniony formularz należy składać w siedzibie Organizatora osobiście lub listownie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław

pok. 701a

z dopiskiem na kopercie: Konkurs „zDolne NGO”

 

 

Z poważaniem

 

Sławomir Wójcik

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Departament Spraw Społecznych

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

tel. 071/ 770-40-76, fax 071/ 770-41-35

siedziba Wydziału

ul. Walońska  3-5  VII p. , pok. nr 701 a

50-413 Wrocław

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław

http://www.dolnyslask.pl

 

DOCArtykul_Prawo_Ngo_7_KRS_Zarzad.doc
PDFkonkursy_dla_ngo_sierpien_2018.pdf
 


 

 

INFORMACJA O BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH 

 

1. Wrocław. Cykl edukacyjny: Rozwiń skrzydła swojej organizacji. Zdobądź dodatkowe środki na działania: http://kalendarz.ngo.pl/wiadomosc/2074494.html
 
2. Wrocław, Wałbrzych. Bezpłatny warsztat „Jak stworzyć dobrą ofertę realizacji zadania publicznego?”: http://kalendarz.ngo.pl/wiadomosc/2074446.html
 
3. Letnia Szkoła Liderów Ekonomii Społecznej: http://kalendarz.ngo.pl/wiadomosc/2073557.html
 
4. Bezpłatne warsztaty dla organizacji pozarządowych z zakresu kadr, księgowości i działalności odpłatnej: http://wroclaw.owes.pl/aktualnosci/warsztaty-dla-ngo/
 
Pozdrawiam
Radosław Bednarski
Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Biuro Regionalne w Wałbrzychu

ul. Beethovena 1-2, 58-300 Wałbrzych, tel. (74) 665 11 11, fax. (74) 665 11 11
e-mail: , www.rcwip.pl

 

 


Program współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2018 rok  


 

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu województwa dolnośląskiego na bezpłatne dwudniowe warsztaty dot. realizacji i rozliczania zadań publicznych.
 
Zakres tematyczny warsztat to m.in.:
- merytoryczna realizacja zadań publicznych,
- dokumentacja projektowa,
- zawieranie umów w ramach realizowanych projektów,
- sporządzanie sprawozdania z realizacji zadania publicznego,
- rozliczanie wkładu własnego finansowego i osobowego,
 
TERMINY:
Wrocław: 23-24 listopada 2016 (środa-czwartek)
Wałbrzych: 29-30 listopada 2016 (wtorek-środa)
GODZINA: 9.00 – 16.00
MIEJSCA: Dokładne miejsca warsztatów zostaną podane w późniejszym terminie.
 
Aby wziąć udział w warsztacie należy wypełnić i wysłać zgłoszenie poprzez specjalny formularz internetowy dostępny TUTAJ.
 
Uczestnictwo w warsztacie jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe oraz ciepły posiłek i poczęstunek kawowy podczas zajęć. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu oraz ewentualnego noclegu.
Warsztat będzie prowadzony interaktywnymi metodami warsztatowymi i przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu województwa dolnośląskiego.
 
Szczegółowych informacji udziela:
Radosław Bednarski
tel. 74 665 11 11
e-mail:
 
LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!

 


SZKOLENIE

W związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, wiele dolnośląskich organizacji pozarządowych zwróciło się do naszego Wydziału z wątpliwościami dotyczącymi nowych wzorów ww. dokumentów.

W związku z powyższym Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska, na spotkanie szkoleniowo-informacyjne do Jeleniej Góry, Legnicy, Wałbrzycha.
 Szczegółowe informacje w załącznikach

 

Sławomir Wójcik

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Departament Spraw Społecznych

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

tel. 071/ 770-40-76, fax 071/ 770-41-35

siedziba Wydziału

ul. Walońska  3-5  VII p. , pok. nr 701 a

50-413 Wrocław

 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław

http://www.dolnyslask.pl

DOCXszkolenia w Legnicy.docx
DOCXszkolenia w Wałbrzychu.docx
DOCXszkolenia w Jeleniej Górze.docx


Szanowni Państwo,

W imieniu Fundacji Tesco Dzieciom oraz firmy Tesco Polska chciałabym serdecznie zaprosić organizacje pozarządowe z Trzebnicy oraz całego województwa dolnośląskiego do udziału w programie grantowym „Decydujesz, pomagamy”.

Jest to nowy program, w którym lokalne organizacje mogą zdobyć granty w wysokości 5000 zł na realizację projektów dedykowanych lokalnej społeczności. Zakres tematyczny programu jest bardzo szeroki – od rewitalizacji przestrzeni miejskiej, edukacji dzieci i młodzieży, promocji zdrowia, zajęcia dla seniorów po poprawę jakości życia mieszkańców i in.  Zasady uczestnictwa są proste. Wystarczy wysłać wniosek przez formularz dostępny na stronie www.tesco.pl/pomagamy w terminie do 10 kwietnia 2016 r. (nabór wniosków został właśnie przedłużony).

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie programu www.tesco.pl/pomagamy oraz w dokumencie „Informacja o programie” http://pomagamy.tesco.pl/files/pl/informacja_o_programie.pdf

 

Na mieszkańców tego regionu czeka aż 15 grantów o łącznej sumie 75 000 zł. Co ważne, w programie mogą wziąć również udział grupy nieformalne, czyli aktywni obywatele, którzy chcieliby coś zmienić w swoim otoczeniu.

W załączniku przesyłam podstawowe informacje o programie – czy moglibyśmy uprzejmie prosić o poinformowanie lokalnych organizacji o programie? Mam nadzieję, że wiele z nich będzie zainteresowanych udziałem i zdobyciem grantu.

 

Z góry pięknie dziękuję za pomoc

W przypadku jakichkolwiek pytań, jestem do dyspozycji

 

Z poważaniem,

KATARZYNA BĄK | Kierownik ds. Planu dla Społeczności

M: + 48 797 009 448| T: + 48 12 2552 200

Fundacja Tesco Dzieciom

ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków 


INFORMACJA Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego http://www.dolnyslask.pl

PDFartykul_procedura_odwolawcza_konkursy_UE.pdf
PDFRPO_WD_2015_dla_ngo.pdf


Uprzejmie informujemy, że decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego kwota środków przeznaczona na dotacje udzielane w trybie art. 19a (pozakonkursowym) w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD została zwiększona z 34 505 zł na 88 865 zł.

Do dyspozycji jest więc kwota 54 360 zł,  którą należy wykorzystać do końca grudnia 2014 r.

Zachęcamy dolnośląskie organizacje pozarządowe do składania ofert w trybie pozakonkursowym.

 

Z poważaniem,

Monika Sobolewska

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Departament Spraw Społecznych

tel. 71 770 40 76, pok. 210

ul. A. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław

http://www.dolnyslask.pl


                 W związku z przyjęciem Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podjęło przygotowania do ogłoszenia konkursu FIO 2014. Jednym z elementów jego przygotowania jest organizowanie spotkań z potencjalnymi oferentami, czyli organizacjami zainteresowanymi w/w konkursem.

                 W związku z powyższym Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD wspólnie z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej sprawującego w roku 2014 funkcję Instytucji Zarządzającej i Instytucji Wdrażającej Program FIO zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska, na spotkanie z ekspertami z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, które odbędzie się o godzinie 11:00, w dniu 17 lutego 2014 r. we Wrocławiu przy ulicy Dobrzyńskiej 21/23 (Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej) w sali 510.


Czas spotkania - ok. 3-4 godzin. DPP będzie reprezentowane przez co najmniej dwóch ekspertów oceniających wnioski w ramach konkursu FIO.

 

Rejestracja uczestników

Powitanie  i otwarcie spotkania

Prezentacja nowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014 oraz zasad ubiegania się o dotację (wskazanie podmiotów uprawnionych i nieuprawnionych do udziału w konkursie, procedura ubiegania się o otrzymanie dotacji, kryteria ogólne i szczegółowe oceny, procedura oceny i przyznawania dotacji, komponenty)

Ekspert oceniający oferty FIO z MPiPS

Przerwa kawowa

Prezentacja nowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014 oraz zasad ubiegania się o dotację (prezentacja dotycząca zagadnień logiki projektowej takich jak m. in. wyjaśnienie myślenia projektowego, opracowywanie projektów w kontekście rozumienia logiki projektu, planowanie działań, tworzenie harmonogramu i budżetu projektu.

Ekspert oceniający oferty FIO z MPiPS

Podsumowanie  i zakończenie

  

Z poważaniem

 

Sławomir Wójcik

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Departament Spraw Społecznych

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

tel. 071/ 770-40-84, fax 071/ 770-41-35

siedziba Wydziału

ul. Ostrowskiego 7, I. p. , pok. nr 401

53-238 Wrocław

 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław

http://www.dolnyslask.pl

 


Projekt Uchwał Rady Miejskiej w Trzebnicy w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Trzebnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014

Na podstawie art. 5a, ust. 1 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r., nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) – Burmistrz Gminy Trzebnica zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Trzebnica do konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Trzebnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.

Ewentualne uwagi oraz propozycje do projektu programu należy zgłaszać:

- pisemnie w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1;

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: durbajlo_i@um.trzebnica.pl

Termin zgłaszania propozycji mija z dniem 10.12.2013 r.

 

W załączeniu projekt uchwały PDFprojekt_uchwaly_2014.pdf


Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, a wraz z nim i my, przypominamy o działaniu Regionalnego Punktu Konsultacyjno-Doradczego dla organizacji pozarządowych mieszczącego się przy ul. Ostrowskiego 7 (pok.401) we Wrocławiu.
W punkcie świadczone jest doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy oraz z zakresu prawidłowego księgowania i rozliczania projektów /zadań.
 
Doradcy przyjmują w następujących dniach:
Doradca ds. Pozyskiwania Funduszy
     poniedziałek 9.00-13.00
     środa 12.00-16.00
 
Doradca z zakresu prawidłowego księgowania i rozliczania projektów/zadań
     wtorek 14.00-16.00
 
Chęć skorzystania z doradztwa prosimy zgłaszać telefonicznie pod nr 71 770 40 76 lub mailowo na adres konsultacje_ngo@dolnyslask.pl

II Edycja Plebiscytu „zDolne NGO” dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej prowadzącej działania aktywizacji senioralnej w 2012 r.

04.03.2013 11:31

Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Radosław Mołoń ma zaszczyt ogłosić II Edycję Plebiscytu „zDolne NGO” dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej prowadzącej działania aktywizacji senioralnej w 2012 roku.

 

Szczegółowymi celami II Edycji Plebiscytu „zDolne NGO” są:
– promocja działań prowadzonych na rzecz seniorów mających na celu poprawę jakości ich życia oraz zaspokojenie potrzeb,
– promocja wolontariatu senioralnego,
– aktywizowanie środowisk lokalnych w działaniach na rzecz seniorów,
– zwiększenie roli osób starszych w społeczności lokalnej, rozwój potencjału osób starszych w perspektywie indywidualnej i społecznej,
– tworzenie i propagowanie zasad „dobrego starzenia się”, starości jako czasu sprzyjającego jak najdłuższej samodzielności i aktywności.

Termin naboru zgłoszeń do plebiscytu: 1 marzec – 19 kwiecień 2013 r.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław z dopiskiem: „zDolne NGO”
 

 

Na zakończenie plebiscytu zorganizowana zostanie uroczysta gala, podczas której ogłoszony będzie laureat II Edycji Plebiscytu „zDolne NGO”
Gala odbędzie się w Domu Kultury w Górze, przy ul. Armii Polskiej 13.

 

Dokumenty do pobrania:
ogłoszenie II edycji Plebiscytu
Regulamin Plebiscytu
formularz zgłoszeniowy


Realizatorem zadania jest Fundacja Pomocy Szkole im. Edwarda Machniewicza w Górze. Osoba do kontaktu: Elżbieta Skoczylas, tel. 668-771-225, e-mail:


INFORMACJA
 
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego organizuje spotkania informacyjne dla projektodawców zainteresowanych aplikowaniem o środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach konkursu I/9.5/A/13 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Spotkania odbędą się:


Rekrutacja na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 25 marca br. we Wrocławiu została zakończona z powodu wyczerpania dostępnego limit miejsc.

Spotkania informacyjne dedykowane są w szczególności przedstawicielom podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie projektu, wskazanym w znowelizowanym Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL 2007-2013 jako:


Na spotkaniach omówione zostaną w szczególności następujące kwestie:

 
Internetowy formularz rekrutacyjny, Formularz zgłoszenia pytań dotyczących konkursu nr I/9.5/A/13 oraz pozostałe informacje dotyczące spotkań są dostępne na stronie: www.efs.dolnyslask.pl


INFORMACJA DLA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

 

 

  Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r.
         
Wydział odpowiedzialny Nazwa zadania priorytetowego/konkursu Termin ogłoszenia konkursu Termin realizacji zadania Pula środków do rozdysponowania
Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych. Zwiększenie dostępności osób niepełnosprawnych do wszystkich sfer życia społecznego. styczeń 2013 r. 1.03.-31.12.2013 r. 1 000 000 zł
Wsparcie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zgodnie z art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. marzec 2013 r. 1.06.-31.12.2013 r. 1 000 000 zł (środki PEFRON)
Wydział Sportu i Rekreacji Całoroczna, sportowa rywalizacja dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim i ogólnopolskim. 20.11.2012 08.01.2013 -31.12.2013 5 340 000 zł
Upowszechnianie sportu szkolnego, w tym organizacja na Dolnym Śląsku szkolenia i międzyszkolnej rywalizacji sportowej. 20.11.2012 08.01.2013 -31.12.2013
Upowszechnianie sportu akademickiego, w tym organizacja na Dolnym Śląsku szkolenia i międzyuczelnianej rywalizacji sportowej na poziomie wojewódzkim i ogólnopolskim. 20.11.2012 08.01.2013 -31.12.2013
Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim na poziomie wojewódzkim, w tym organizacja na Dolnym Śląsku szkolenia i współzawodnictwa dzieci i młodzieży. 20.11.2012 08.01.2013 -31.12.2013
Upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych na poziomie wojewódzkim, w tym organizacja na Dolnym Śląsku szkolenia i współzawodnictwa dzieci i młodzieży. 20.11.2012 08.01.2013 -31.12.2013
Upowszechnianie sportu dla wszystkich na poziomie wojewódzkim, w tym organizacja imprez rekreacyjnych o zasięgu wojewódzkim. 20.11.2012 08.01.2013 -31.12.2013
Organizacja szkolenia sportowego w wybranych klubach sportowych z Dolnego Śląska wytypowanych na podstawie osiągniętych w roku 2012 wyników sportowych w Ogólnopolskim Systemie Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży. 20.11.2012 08.01.2013 -31.12.2013
Organizacja szkolenia sportowego w oparciu o dolnośląskie programy wspierania uzdolnień sportowych wśród dzieci i młodzieży. 20.11.2012 08.01.2013 -31.12.2013
Współpraca międzynarodowa w zakresie sportu z regionami partnerskimi województwa dolnośląskiego. 20.11.2012 08.01.2013-31.12.2013 100 000 zł
Organizacja na Dolnym Śląsku regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprez sportowych promujących kulturę fizyczną i osiągnięcia sportowe regionu. 20.11.2012 23.01.2013 - 31.12.2013 1 000 000 zł
Przygotowanie i organizacja Ogólnopolskiej Olimpiady w Sportach Umysłowych. 20.11.2012 23.01.2013 - 31.12.2014 200 000 zł
Przygotowanie i organizacja Dolnośląskiego Święta Sportu. 20.11.2012 23.01.2013 - 31.12.2015 360 000 zł
Wydział Kultury Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2013 r.: Zadanie I Festiwale Sztuki. Zadanie II Edukacja Kulturalna dzieci i młodzieży. Zadanie III Tradycyjne Dziedzictwo kulturowe. Zadanie IV Inicjatywa Artystyczna. Zadanie V Dialog Kulturowy. Zadanie VI Wydawnictwa. Zadanie VII Projekty interdyscyplinarne. 27.11.2012 Od 1 lutego do 31 grudnia 2013 r.: I edycja: projekty realizowane od 1 lutego do 31 grudnia oraz od 1 lutego do dnia 31 sierpnia 2013. II edycja - projekty realizowane po 31 sierpnia do 31 grudnia 2013 r. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2013 r. wynosi 1 500 000 zł w tym: I edycja - 1 000 000. II edycja- 500 000.
Wydział Turystyki Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki: Zadania w zakresie upowszechniania turystyki i promowania walorów turystycznych regionu: – imprezy turystyczne, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży, konferencje, seminaria dotyczące rozwoju turystyki i promocji regionu, wydawnictwa o charakterze turystycznym (przewodniki, foldery, katalogi, informatory itp.) oraz promowanie lokalnych produktów i atrakcji turystycznych na krajowych lub zagranicznych targach turystycznych.
Zadania w zakresie tworzenia jednolitego systemu informacji turystycznej na Dolnym Śląsku z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, wyznaczanie nowych i renowacja istniejących szlaków turystycznych i tematycznych w województwie dolnośląskim.
21.11.2012 01.02.-31.12.2013 180 000 zł
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki. luty- marzec 2013 r 01.04. - 31.12.2013 170 000 zł
Wydział Edukacji i Nauki Konkurs ofert na realizację, w danym roku szkolnym, zadania publicznego w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień " zDolny Śląsk"/ XIII Konkurs Stypendialny Programu Stypendialnego "zDolny Śląsk". czerwiec 2013 r. 01.09.2013-31.08.2014 150 000 zł
Wydział Zdrowia Dzial Promocji Zdrowia Priorytetowe zadanie publiczne – propagowanie działań związanych z „dobrym starzeniem” pozwalającym jak najdłużej zachować sprawność
i samodzielność.
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Polityka zdrowotna i promocja zdrowia”
w obszarze aktywizacji środowisk lokalnych na rzecz rozwoju środowiskowych usług dla osób starczych”.
I kwartał 2013 r. Od dnia podpisania umowy do 31 listopada 2013 r. 60 000 zł
Departament Obszarów Wiejskich i zasobów Naturalnych Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; Nazwa konkursu: „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” - wsparcie społeczności lokalnych działających w programie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”; - poprawa jakości życia na wsi oraz zaspokojenie potrzeb społeczno-kulturalnych poprzez realizację projektów związanych z rewitalizacją oraz podniesieniem estetyki obszarów wiejskich; - aktywizowanie społeczności lokalnych i stymulowanie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez tworzenie i realizację lokalnych strategii działania; - realizacja projektów przyczyniających się do budowania potencjału społecznego na wsi poprzez aktywizację środowisk wiejskich na rzecz rozwoju tych obszarów. I kwartał 2013 r od dnia podpisania umowy do grudnia 2013 r. 600 000 zł
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 r. 04.12.2012 r. 01.02.2013- 31.12.2013 r. 80 000 zł
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w 2013 r.: 1. Równościowe zarządzanie kapitałem ludzkim; 2. Rozwój wolontariatu na Dolnym Śląsku; 3.Rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz edukacji obywatelskiej. 11.12.2012 r. 01.02.2013- 31.12.2013 r. 180 000 zł
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeprowadzenia plebiscytu na najlepszą organizację pozarządową prowadzącą działania aktywizacji senioralnej. 11.12.2012 r. 01.02.2013- 15.05.2013 r. 15 000 zł
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu organizacji „Dolnośląskich Targów Organizacji Pozarządowych 2013”. 11.12.2012 r. 01.02.2013- 30.06.2013 r. 40 000 zł
Wydział Obronności i Bezpieczeństw Kontynuacja cyklu szkoleń dla organizacji pozarządowych w zakresie bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego, udziału w sytuacjach nadzwyczajnych. luty 2013 r. 31.12.2013 65 000 zł
Konkurs bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży pn. „Uczę się bezpiecznie żyć”. luty 2013 r. 31.12.2013 35 000 zł
Wydział Gospodarki Zadania publiczne z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. (Zadania w zakresie rozwoju Klastrów Województwa Dolnośląskiego – działania związane
z rozwojem partnerstwa między członkami klastrów, stymulowaniem rozwoju sieci kooperacji, aktywizacją związków gospodarczych pomiędzy członkami klastrów oraz promowaniem idei clusteringu wśród przedsiębiorców Dolnego Śląska. Istotnym elementem będą działania wspomagające promocję i internacjonalizację działających Klastrów Województwa Dolnośląskiego).
przełom I i II kwartału 2013 r. czerwiec - 15 grudnia 2013 r. 500 000 zł

 

 


Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił następujące konkursy realizowane przez Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2013:

1)   Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeprowadzenia plebiscytu na najlepszą organizację pozarządową prowadzącą działania aktywizacji senioralnej. Termin realizacji zadania objętego konkursem: od 1 lutego do 15 maja 2013 r. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie od 12 grudnia do 15 stycznia 2013 r. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo pod adresem:
http://www.umwd.dolnyslask.pl/spoleczenstwoobywatelskie/konkursy-dla-organzacji-pozarzadowych/aktualne-konkursy-wydzialu-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi/artykul/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-z-zakresu-przeprowadzenia-plebiscytu-na-n/

2)      Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu organizacji „Dolnośląskich Targów Organizacji Pozarządowych 2013”. Termin realizacji zadania objętego konkursem: od 1 lutego do  30 czerwca 2013 r. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie od 12 grudnia 2012 r. do dnia 15 stycznia 2013 r. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo pod adresem:
http://www.umwd.dolnyslask.pl/spoleczenstwoobywatelskie/konkursy-dla-organzacji-pozarzadowych/aktualne-konkursy-wydzialu-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi/artykul/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-z-zakresu-organizacji-dolnoslaskich-ta/

3)  Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w 2013 roku. Termin realizacji zadania objętego konkursem od 1 lutego do 31 grudnia 2013 r. Termin naboru ofert od dnia 1 stycznia do dnia 31 maja 2013 r. Oferty będą rozpatrywane w sposób ciągły do 31 maja 2013 r. lub wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na konkurs. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo pod adresem:
http://www.umwd.dolnyslask.pl/spoleczenstwoobywatelskie/konkursy-dla-organzacji-pozarzadowych/aktualne-konkursy-wydzialu-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi/artykul/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-wsparcia-dzialan-na-rzecz-rozwoj-4/

4)     Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 r. Termin realizacji zadania objętego konkursem: od 1 lutego do 31 grudnia 2013 r. Oferty będą rozpatrywane w sposób ciągły do wyczerpania środków finansowych w niniejszym konkursie, w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2013 r. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo pod adresem:
http://www.umwd.dolnyslask.pl/spoleczenstwoobywatelskie/konkursy-dla-organzacji-pozarzadowych/aktualne-konkursy-wydzialu-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi/artykul/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-1/

Beata Machay
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Departament Spraw Społecznych
tel. 770-40-76  pok. nr 401
ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław


Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych we współpracy z Wydziałem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego serdecznie zaprasza przedstawicieli dolnośląskich organizacji pozarządowych na spotkanie dotyczące konsultacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020, którego celem będzie zebranie uwag, propozycji zapisów zmian do projektu Strategii udostępnionej na stronach UMWD (http://www.umwd.dolnyslask.pl/rozwoj/aktualizacja-strategii-rozwoju-wojewodztwa dolnoslaskiego/konsultacje-projektu-strategii/).
 
Spotkanie odbędzie się 06 grudnia 2012 r. w godz. 10.00-13.00 w Pracowni Projektów Międzykulturowych „Zajezdnia” przy ul. Legnickiej 65.
Podczas spotkania przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przedstawią projekt Strategii.
 
Osoby, które będą chciały uczestniczyć w spotkaniu powinny zgłosić swoją obecności do 4 grudnia 2012 r. telefonicznie pod nr 71 793 23 24 lub wysyłając maila na adres: .
 
Zachęcamy Państwa również do aktywności i wypowiadania swoich opinii dot. strategii na Forum pn. „Jaka strategia Dolnego Śląska dla Organizacji Pozarządowych”, które znajduje się na stronie http://strategiadlango.dfop.pl/.

Konsultacje społeczne (debata publiczna) trwają od dnia 8.10.2012 do 18.12.2012 r. Równolegle prowadzone są prace nad prognozą oddziaływania na środowisko dla projektu SRWD. Po zakończeniu pierwszego etapu konsultacji mających na celu zapoznanie społeczeństwa z projektem dokumentu, zostanie on poddany procedurze Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko (SOOŚ), o której rozpoczęciu i terminie zakończenia Marszałek Województwa poinformuje na stronie internetowej UMWD. Po zamknięciu procedury konsultacji społecznych oraz SOOŚ Zarząd Województwa Dolnośląskiego zadecyduje o przyjęciu wniosków i uwag nadesłanych w związku z udziałem społeczeństwa i opiniowania przez właściwe organy,  przygotuje raport z konsultacji, a następnie wprowadzi niezbędne zmiany i przedstawi ostateczny projekt Strategii na sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
 
Z upoważnienia Dyrektor Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Pani Agnieszki Kowol
Beata Machay
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Departament Spraw Społecznych
tel. 770-40-76  pok. nr 401
ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław


Projekt Uchwał Rady Miejskiej w Trzebnicy w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Trzebnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013

Na podstawie art. 5a, ust. 1 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r., nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) – Burmistrz Gminy Trzebnica zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Trzebnica do konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Trzebnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.

Ewentualne uwagi oraz propozycje do projektu programu należy zgłaszać:

- pisemnie w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1;

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: durbajlo_i@um.trzebnica.pl

Termin zgłaszania propozycji mija z dniem 30.11.2012 r.

 

W załączeniu projekt uchwały PDFprojekt_uchwaly_2013.pdf


Tydzień poradniczy: zakładanie organizacji

Chcesz się zaangażować społecznie, a nie wiesz jak? Wahasz się, czy założyć stowarzyszenie, fundację?

Od 17 do 21 września 2012 r. Informatorium dla organizacji pozarządowych organizuje tydzień poradniczy, w czasie którego uzyskasz odpowiedzi na te i inne pytania związane z zakładaniem i rejestracją organizacji.

Jak skorzystać z naszej pomocy?

W ramach tygodnia poradniczego możesz:

1. W godz. 10.00 - 16.00 zadać pytanie doradczyniom

2. Przesłać pytanie mailowo na adres info@ngo.pl lub przez formularz zadawania pytań na stronie: poradnik.ngo.pl/zapytaj

3. Wziąć udział w seminarium pt. "Stowarzyszenie czy fundacja - oto jest pytanie"

Seminarium ma na celu wyjaśnić podstawowe podobieństwa i różnice pomiędzy stowarzyszeniem, a fundacją. Przedstawimy także, krótko zagadnienia dotyczące zakładania i rejestracji organizacji. Mamy nadzieję, że ułatwi to podjęcie świadomej decyzji o sformalizowaniu działań społecznych.
Seminarium odbędzie się 19 września 2012 r. w godz. 12.00 - 14.30, w siedzibie Centrum Szpitalna przy ul. Szpitalnej 5/5 w Warszawie.
Zgłoszenia na seminarium można przesyłać do 18 września 2012 r. na adres info@ngo.pl
Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w seminarium jest bezpłatny. Nie zwracamy kosztów podróży.

Informatorium dla organizacji pozarządowych jest prowadzone wspólnie przez Stowarzyszenie Klon/Jawor i Federację "Centrum Szpitalna"

Zapraszamy! Ty działasz - my pomagamy!


Szanowni Państwo,

Rada Unii Europejskiej podkreślając znaczenie wolontariatu w życiu społecznym oraz dążąc do upowszechniania wartości z nim związanych, ogłosiła rok 2011 Europejskim Rokiem Wolontariatu.
Kontynuując działania podjęte w roku poprzednim, pragniemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom wolontariuszy. W tym celu planujemy stworzyć bazę organizacji wolontariackich, dzięki której przyszli oraz obecni wolontariusze odnajdą istotne dla siebie informacje.
Celem bazy będzie udostępnienie informacji (źródła kontaktów), wszystkim współpracującym w obszarze wolontariatu - kandydatom na wolontariuszy, wolontariuszom, organizacjom skupiającym wolontariuszy oraz podmiotom korzystającym bądź zainteresowanym korzystaniem z wolontariatu.

Formularz zgłoszeniowy kierujemy do:
a) dolnośląskich organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie funkcjonujących w obszarze wolontariatu (np. pracujących z wolontariuszami, organizujących szkolenia dla wolontariuszy),
b) podmiotów znajdujących się na terenie Dolnego Śląska, które zatrudniają wolontariuszy,
c) dolnośląskich pełnomocników gminnych i powiatowych współpracujących z organizacjami pozarządowymi,
d) dolnośląskich centrów wolontariatu.

Gromadząc i udostępniając kontakty chcemy utworzyć podstawowe narzędzie informacyjne dla osób zainteresowanych działalnością wolontariacką.
W związku z tym, uprzejmie proszę o przekazanie tej informacji organizacjom pozarządowym z Państwa terenu.

Z poważaniem,

Renata Pędziwiater
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
tel. 071 770 40 78, pok. 210
ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław

http://www.dolnyslask.plInformacja o ofercie złożonej na realizację zadania publicznego w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej


Zgodnie z art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ogłaszamy możliwość zgłaszania uwag do złożonej oferty na realizację zadania publicznego pn.”Ocalić od zapomnienia – Pomnik Pionierów Ziemi Trzebnickiej”
W dniu 10 kwietnia 2012 roku do Urzędu Miejskiego w Trzebnicy wpłynęła w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.) oferta realizacji przez  Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej zadania publicznego w zakresie  podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, którego nazwa brzmi:”Ocalić od zapomnienia – Pomnik Pionierów Ziemi Trzebnickiej”  
 
Zgodnie z art.19a, ust.4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie możliwe jest składanie uwag do oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 kwietnia  2012 roku.

W załączeniu PDFoferta_TMZT_ocalic_od_zapomnienia.pdf


Informacja o ofercie złożonej na realizację zadania publicznego w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.


Zgodnie z art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ogłaszamy możliwość zgłaszania uwag do złożonej oferty na realizację zadania publicznego pn.”Rozwijanie świadomości patriotycznej i chrześcijańskiej wśród młodzieży – Wyjazd do Rzymu i na Monte Cassino”


W dniu 12 marca 2012 roku do Urzędu Miejskiego w Trzebnicy wpłynęła w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.) oferta realizacji przez Zw. Strz. „STRZELEC” - OSW Jednostka Strzelecka Nr 3003 w Trzebnicy zadania publicznego w zakresie  podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, którego nazwa brzmi:”Rozwijanie świadomości patriotycznej i chrześcijańskiej wśród młodzieży – Wyjazd do Rzymu i na Monte Cassino”
 
Zgodnie z art.19a, ust.4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie możliwe jest składanie uwag do oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 marca 2012 roku.

 

W załączeniu PDFZw_Strz_STRZELEC_Rzym_Monte_Cassino.pdf


Otwarty Konkurs na dofinansowanie w 2012 roku zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w ramach zadania „Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich”, podzadania „Upowszechnianie sportu w społeczeństwie”, działania „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych”.

Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w 2012 roku zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych finansowanych ze środków pochodzących z budżetu państwa.


W projekcie ustawy budżetowej na rok 2012, na realizację zadań objętych konkursem zaplanowano kwotę: 19 549 000,- PLN. Wysokość dostępnych środków może ulec zmianie, w przypadku dokonania zmian w projekcie ustawy budżetowej.
Na realizację zadań programu w roku 2010 przeznaczono kwotę – 25 070 000,- PLN.
Na realizację zadań programu w roku 2011 przeznaczono kwotę – 21 304 000,- PLN.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO 20 STYCZNIA 2012 ROKU

bip.msit.gov.pl/portal/bip/121/857/Otwarty_Konkurs_na_dofinansowanie_w_2012_roku_zadan_z_zakresu_rozwijania_sportu_.html

bip.msit.gov.pl/portal/bip/121/856/Otwarty_Konkurs_na_dofinansowanie_w_2012_roku_zadan_z_zakresu_upowszechniania_sp.html

bip.msit.gov.pl/portal/bip/116/855/Konkurs_na_dofinansowanie_w_2012_r_zadan_z_zakresu_rozwijania_sportu_osob_niepel.html


Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie o wskazanie osób, które mogłyby je reprezentować w składach komisji konkursowych powoływanych przez Zarząd Województwa.

Więcej informacji o naborze oraz formularz zgłoszeniowy w
załączeniu. PDFinformacja_o_naborze_do_bazy.pdf

W razie pytań proszę o kontakt z Panią Iwoną Łyp
tel. 71 770 41 88 e-mail: iwona.lyp@umwd.pl

Z poważaniem
Łukasz Osiński

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Departament Spraw Społecznych
53-238 Wrocław
ul. Ostrowskiego 7, pok. 401
tel. 71 770 41 87
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław
http://www.dolnyslask.pl

 

 
Wersja XML