Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VII Kadencja - IX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [IX/102/15] z 30.09.2015 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2015 i lata następne

Uchwała [IX/103/15] z 30.09.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2015 rok

Uchwała [IX/104/15] z 30.09.2015 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych

Uchwała [IX/105/15] z 30.09.2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Dwór dla części C

Uchwała [IX/106/15] z 30.09.2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Trzebnicy w rejonie ulic: H. Brodatego, F. Chopina, Grunwaldzkiej, W. Jagiełły, W. Łokietka, S. Moniuszki, Milickiej, Oleśnickiej, Piastowskiej, Piwnicznej, Samarytańskiej, K. Wielkiego

Uchwała [IX/107/15] z 30.09.2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: Milickiej, Prusickiej, Jędrzejowskiej, Roosevelta, s. Hilgi Brzoski w Trzebnicy

Uchwała [IX/108/15] z 30.09.2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Będkowo

Uchwała [IX/109/15] z 30.09.2015 r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXVII/427/13 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 92 i nr 93 AM-1 obręb wsi Będkowo

Uchwała [IX/110/15] z 30.09.2015 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję lat 2016-2019 do rozpoznawania spraw rodzinnych w Sądzie Rejonowym w Trzebnicy

Uchwała [IX/111/15] z 30.09.2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/242/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Trzebnica, ustalenia regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzeń: wysokości dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, mieszkaniowego i za warunki pracy oraz szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

Uchwała [IX/112/15] z 30.09.2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzebnica na lata 2015-2025

Uchwała [IX/113/15] z 30.09.2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy nr XV/136/11 z dnia 31 października 2011 r. w sprawie reorganizacji Zespołu Placówek Kultury w Trzebnicy zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Trzebnicy nr XX/154/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy nr XV/136/11 z dnia 31 października 2011 r. w sprawie reorganizacji Zespołu Placówek Kultury w Trzebnicy

Wersja XML