Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VII Kadencja - XI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XI/119/15] z 30.11.2015 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2015 i lata następne

Uchwała [XI/120/15] z 30.11.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2015 rok

Uchwała [XI/121/15] z 30.11.2015 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała [XI/122/15] z 30.11.2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości

Uchwała [XI/123/15] z 30.11.2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała [XI/124/15] z 30.11.2015 r. w sprawie opłaty targowej

Uchwała [XI/125/15] z 30.11.2015 r. w sprawie wzorów informacji i deklaracji na podatki: od nieruchomości, rolny i leśny

Uchwała [XI/126/15] z 30.11.2015 r. w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała [XI/127/15] z 30.11.2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Trzebnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

Uchwała [XI/128/15] z 30.11.2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/46/15 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Uchwała [XI/129/15] z 30.11.2015 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/307/09 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego „Regionalne Schronisko dla Zwierząt”, Uchwały Nr XXVIII/308/09 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego „Regionalne Schronisko dla Zwierząt” oraz Uchwały Nr XLII/433/10 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego „Regionalne Schronisko dla Zwierząt”

Uchwała [XI/130/15] z 30.11.2015 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała [XI/131/15] z 30.11.2015 r. w sprawie nadania imienia Gminnej Szkole Muzycznej I stopnia w Trzebnicy

Wersja XML