Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VII Kadencja - XII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XII/PDF132.pdf/15] z 23.12.2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/124/15 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej

Uchwała [XII/PDF133.pdf/15] z 23.12.2015 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2015 i lata następne

Uchwała [XII/PDF134.pdf/15] z 23.12.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2015 rok

Uchwała [XII/PDF135.pdf/15] z 23.12.2015 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Uchwała [XII/PDF136.pdf/15] z 23.12.2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2016 i lata następne

Uchwała [XII/PDF137.pdf/15] z 23.12.2015 r. w sprawie budżetu Gminy Trzebnica na 2016 rok

Uchwała [XII/PDF138.pdf/15] z 23.12.2015 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych

Uchwała [XII/PDF139.pdf/15] z 23.12.2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/427/13 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebnica dla działek nr 92, 93, 144/1, 159, 1/6, 1/4, 143/1 AM-1 obręb wsi Będkowo

Uchwała [XII/PDF140.pdf/15] z 23.12.2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/105/15 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Dwór dla części C

Uchwała [XII/PDF141.pdf/15] z 23.12.2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta w rejonie ulic: Obornickiej, Spokojnej, Przemysłowej, Ogrodowej, Mostowej i Wrocławskiej w Trzebnicy

Uchwała [XII/PDF142.pdf/15] z 23.12.2015 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Trzebnicy na 2016 rok

Uchwała [XII/PDF143.pdf/15] z 23.12.2015 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie wsi Koniowo

Uchwała [XII/PDF144.pdf/15] z 23.12.2015 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie wsi Raszów

Uchwała [XII/PDF145.pdf/15] z 23.12.2015 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie miasta Trzebnica

Uchwała [XII/PDF146.pdf/15] z 23.12.2015 r. w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla gminy Trzebnica na lata 2015-2018 z perspektywą do 2022 r.

Wersja XML