Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VII Kadencja - XIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XIII/147/16] z 28.01.2016 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2016 i lata następne

Uchwała [XIII/148/16] z 28.01.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2016 rok

Uchwała [XIII/149/16] z 28.01.2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/320/12 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu dla Gminy Trzebnica”

Uchwała [XIII/150/16] z 28.01.2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Trzebnica

Uchwała [XIII/151/16] z 28.01.2016 r. w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień - dla Gminy Trzebnica na 2016 rok

Uchwała [XIII/152/16] z 28.01.2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Księginice na lata 2014-2025

Uchwała [XIII/153/16] z 28.01.2016 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie wsi Taczów Mały

Uchwała [XIII/154/16] z 28.01.2016 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie Będkowo

Uchwała [XIII/155/16] z 28.01.2016 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem o dokonanie zmiany granicy miasta Trzebnica polegającej na wyłączeniu części obszaru wsi Nowy Dwór oraz Marcinowo gmina Trzebnica i włączeniu ich do obszaru miasta Trzebnica oraz na wyłączeniu części obszaru wsi Nowy Dwór i przyłączeniu go do obszaru wsi Marcinowo

Uchwała [XIII/156/16] z 28.01.2016 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla działek nr 115/1, 116/1 oraz części działek nr 160/1, 165 i 173 AM-1 obręb wsi Raszów

Uchwała [XIII/157/16] z 28.01.2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Polnej w Trzebnicy

Uchwała [XIII/158/16] z 28.01.2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 6/1 AM-1 i 6/6 AM-1 położonych w Trzebnicy w rejonie ulicy Milickiej

Uchwała [XIII/159/16] z 28.01.2016 r. w sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Brzezie w Gminie Trzebnica”

Uchwała [XIII/160/16] z 28.01.2016 r. w sprawie planu pracy Komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego na 2016 rok

Wersja XML