Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ankieta rewitalizacyjna

PDFZapraszamy do wypełnienia ankiety.pdf

Szanowni Państwo,                          

w związku z prowadzonymi  pracami związanymi z przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji zapraszam do składania  propozycji projektów, które zostaną umieszczone w programie. Dokument ten ma za zadanie określić m. in. priorytetowe działania zmierzające do poprawy jakości życia na terenie gminy wymagające szczególnego wsparcia, w tym powinien zawierać propozycje projektów rewitalizacyjnych.

Propozycję projektów można będzie zgłaszać w terminie do  31.03.2016 r.

Projekty rewitalizacyjne mogą być finansowane z różnych źródeł (środki prywatne, środki publiczne krajowe, środki unijne). Jednakże umieszczenie projektu rewitalizacyjnego w Lokalnym Programie Rewitalizacji jest warunkiem koniecznym, aby mógł on otrzymać wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (zwanego dalej RPO WD 2014-2020) w ramach działania 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”, a także stanowi podstawę do udzielenia preferencji dla projektów rewitalizacyjnych w ramach innych działań RPO WD 2014-2020. Ponadto zgodnie z nowym podejściem do rewitalizacji, w ramach funduszy UE szczególny nacisk będzie kładziony na działania ukierunkowane bezpośrednio na kwestie społeczne, natomiast w dużo mniejszym stopniu na kwestie infrastrukturalne.

Co do zasady  projekty powinny być zlokalizowane na obszarze objętym rewitalizacją. Poza obszarem rewitalizowanym mogą być realizowane projekty, wyłącznie jeżeli wynika to z ich specyfiki, np. inicjatywy społeczne skierowane na aktywizację zawodową mieszkańców obszaru rewitalizacji.
W takim wypadku należy przedstawić szczegółowe uzasadnienie.

Obszar objęty rewitalizacją to :

Biedaszków Wielki

 

Blizocin

 

Boleścin

 

Nowy Dwór

 

Trzebnica

Bartosza Głowackiego

Trzebnica

Grunwaldzka

Trzebnica

Henryka Brodatego

Trzebnica

Henryka Pobożnego

Trzebnica

Henryka Sienkiewicza

Trzebnica

Ignacego Daszyńskiego

Trzebnica

Jana Matejki

Trzebnica

Jana Pawła II

Trzebnica

Klasztorna

Trzebnica

Kościelna

Trzebnica

Ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka

Trzebnica

Lipowa

Trzebnica

Milicka

Trzebnica

Obornicka

Trzebnica

Obrońców Pokoju

Trzebnica

Piwniczna

Trzebnica

Plac Błonia Trzebnickie

Trzebnica

Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego

Trzebnica

Plac Piotra Włostowica

Trzebnica

Plac Zaułek Kupiecki

Trzebnica

Polna

Trzebnica

Rynek

Trzebnica

Solna

Trzebnica

Stawowa

Trzebnica

Wąska

Trzebnica

Wincentego Witosa

Trzebnica

Winna

Trzebnica

Wojciecha Drzymały

Trzebnica

Zielone Wzgórze

 

Aby zgłosić projekt należy wystąpić do koordynatora rewitalizacji w urzędzie gminy z prośbą
o przyznanie kodu umożliwiającego  dostęp do systemu elektronicznego. Zgłoszenie należy wysyłać
e-mailem na adres . W zgłoszeniu należy podać:  nazwę podmiotu, adres,  imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot oraz  liczbę projektów jaką  podmiot ma zamiar wpisać do systemu. Dla  każdego projektu zostanie przyporządkowany osobny kod dostępu.

Po uzyskaniu kodu należy zalogować się pod adresem http://trzebnica.badanie.net/ i przystąpić do wypełniania formularza ankiety projektu rewitalizacyjnego. Należy postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi przy poszczególnych polach formularza. Dla ułatwienia można pobrać przykład wypełnionego formularza. Zachęcamy do zapoznania się z przykładowym projektem.  (Załącznik nr 1).

W przypadku pytań i problemów związanych ze zgłaszaniem projektów pytania można kierować telefonicznie na numer (71) 388-81-41 w godzinach od 9.00 do godz. 14.00 lub za pośrednictwem
e-maila na adres

Projekty, które zostaną zgłoszone w terminie będą analizowane w zakresie ich kwalifikowalności do realizacji w Programie Rewitalizacji. Projekty, które pozytywnie przejdą proces weryfikacji zostaną    umieszczone na liście projektów w programie.

UWAGA: umieszczenie projektu na liście nie oznacza przyznania dofinansowania na jego realizację,
a oznacza umożliwienie ubiegania się o dotację w konkursach organizowanych przez podmioty dysponujące środkami.

W przypadku intencji ubiegania się o wsparcie projektu ze środków Unii Europejskiej niezbędne informacje dot. programów można uzyskać:

1. W zakresie  RPO WD 2014 -  2020 - www.rpo.dolnyslask.pl
2.W zakresie  pozostałych programów operacyjnych - http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/
Można również skorzystać ze wsparcia Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich - tel.: 71 776 95 01, 71 776 96 51, pife@dolnyslask.pl, http://www.umwd.dolnyslask.pl/fundusze-europejskie/kontakt/

 

Wersja XML