• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uwagi i opinie do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzebnica

Trzebnica, dnia 10.06.2016 r.

OGŁOSZENIE O ZBIERANIU UWAG I OPINII W SPRAWIE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY TRZEBNICA NA LATA 2015-2025

W związku z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzebnica, informujemy o możliwości zgłaszania uwag i opinii do przedłożonego projektu dokumentu.

Z projektem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzebnica można zapoznać się w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, pokój 102, w  okresie od 10.06.2016 do 24.06.2016 w  godzinach od 9.00 do 14.00  oraz na stronie internetowej http://bip.trzebnica.pl/2514/1017/uwagi-i-opinie-do-projektu-lokalnego-programu-rewitalizacji-gminy-trzebnica.html

Uwagi  i opinie można zgłaszać:

Formularze dostępne są w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy, pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, pokój 102.

W przypadku osób niepełnosprawnych lub osób, które będą miały trudności w wypełnieniu formularza, wsparcia udzieli pracownik Urzędu Miejskiego w Trzebnicy - Katarzyna Mokrzycka,  e-mail: , tel. 71 388-81-41, pokój 102.

Wyniki konsultacji zostaną udostępnione niezwłocznie po ich zakończeniu na stronie http://bip.trzebnica.pl/2514/1017/uwagi-i-opinie-do-projektu-lokalnego-programu-rewitalizacji-gminy-trzebnica.html

            Ewentualne zapytania można kierować do pracownika Urzędu Miejskiego w Trzebnicy Katarzyny Mokrzyckiej,  tel:. 71 388-81-41, Wydział pozyskiwania funduszy, za pośrednictwem :

DOCformularz uwag i opinii.doc
PDFLPR_Trzebnica_V07.pdf
PDFZałącznik 1. Projekty rewitalizacyjne Lista A.pdf
PDFZałącznik 2. Projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne Lista B.pdf
PDFZałącznik 3. Aspekty środowiskowe realizacji LPR w Gminie Trzebnica.pdf
PDFZałącznik 4. Obszary zdegradowane.pdf
PDFZałącznik 5. Wyniki analizy - Sfera społeczna.pdf
PDFZałącznik 6. Wyniki analizy - Sfera gospodarcza.pdf
PDFZałącznik 7. Wyniki analizy - Sfera środowiskowa.pdf
PDFZałącznik 8. Wyniki analizy - Sfera funkcjonalno-przestrzenna.pdf
PDFZałącznik 9. Wyniki analizy -Sfera techniczna.pdf
PDFZałącznik 10. Mierniki służące identyfikacji obszarów występowania stanu kryzysowego oraz wyznaczeniu obszaru rewitalizacji.pdf
 


Uwagi i opinie zgłoszone do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzebnica na lata 2015-2025

 

Uwagi i opinie do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzebnica na lata 2015-2025 można było zgłaszać w terminie od 10.06.2016 r. do 24.06.2016 r. Poniższa tabela prezentuje zestawienie zgłoszonych uwag i opinii wraz z odniesieniem i informacją o zmianach wprowadzonych w treści dokumentu.

 

Zgłaszający uwagę

Część LPR, którego dotyczyła uwaga

Zgłoszona
uwaga/opinia

Status

Wprowadzone zmiany

Pracownik UM Trzebnica

Uwagi i opinie do Załączników do lokalnego programu rewitalizacji.

Nr załącznika 1 - L.P 15 - Budynek wielorodzinny wpisany na listę A projektów rewitalizacyjnych mieści

się poza obszarem rewitalizacji, w związku z tym powinien być zamieszczony na liście B.

UWZGLĘDNIONA CZĘŚCIOWO

Ze względu na umiejscowienie budynku poza obszarem rewitalizowanym projekt zostaje usunięty z Listy A oraz z LPR.

Pracownik UM Trzebnica

Uwagi i opinie do Rozdziału Obszar rewitalizacji.

Uwaga dot. Mapy Nr 3 " Obszar rewitalizacji" Strona 44 Proponuję aby każda z map przedstawiająca

obszar rewitalizacji została umieszczona na dwóch odrębnych stronach dokumentu.

UWZGLĘDNIONA

Mapy zostały przedstawione na większym formacie, każdy podobszar odrębnie na stronie.

Wersja XML

Gmina Trzebnica
ul. pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
tel. 71 312 06 11
fax 71 312 12 48
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 7677349
w tym miesiącu: 82772
dzisiaj: 4332