Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VII Kadencja - XVII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XVII/188/16] z 26.07.2016 r. w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Gminy Trzebnica”

Uchwała [XVII/189/16] z 26.07.2016 r. w sprawie tytułu „Honorowy Obywatel Trzebnicy”

Uchwała [XVII/190/16] z 26.07.2016 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2016 i lata następne

Uchwała [XVII/191/16] z 26.07.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2016 rok

Uchwała [XVII/192/16] z 26.07.2016 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych

Uchwała [XVII/193/16] z 26.07.2016 r. w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała [XVII/194/16] z 26.07.2016 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXIII/219/12 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych przy ulicy Polnej w mieście Trzebnica

Uchwała [XVII/195/16] z 26.07.2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: Ks. Dz. W. Bochenka, Oleśnickiej, 3-go Maja w Trzebnicy

Uchwała [XVII/196/16] z 26.07.2016 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie wsi Raszów

Uchwała [XVII/197/16] z 26.07.2016 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie wsi Koniowo

Uchwała [XVII/198/16] z 26.07.2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzebnica

Uchwała [XVII/199/16] z 26.07.2016 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa w Sołectwie Jaszyce

Uchwała [XVII/200/16] z 26.07.2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego

Wersja XML