Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Zamawiający

Gmina Trzebnica

Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1,
55-100 Trzebnica,

NIP: 915-16-03-770

Wybór wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu badania sprawozdania finansowego z realizacji projektu „Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzebnica na lata 2015-2025” współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 składnego do Urzędu Marszałkowskiego WD we Wrocławiu.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Biegły rewident dokona badania przygotowanego sprawozdania finansowego składanego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w związku z rozliczeniem dotacji udzielonej z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 i sporządzi protokół z badania sprawozdania końcowego zgodnie z udostępnionym przez Zamawiającego formularzem, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego oraz wykona pisemną opinię (w dwóch egzemplarzach) o tym, czy dane sprawozdanie finansowe jest rzetelne i prawidłowe.

Łączna ilość sprawozdań: 1

Jedno sprawozdanie wykonane do dnia 30.11.2016 r. za okres realizacji projektu od 01.12.2015 r. do 30.11.2016 r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu ofertowym

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

 1. Opis sposobu przygotowania oferty oraz forma złożenia oferty

Oferta biegłego rewidenta powinna zawierać w szczególności:

 1. Informację o biegłym rewidencie, w tym o wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu
 2. Cenę brutto za wykonanie jednego badania sprawozdania finansowego wraz z protokołem z badania, obejmującą sporządzenie opinii o badanym sprawozdaniu – ofertę należy przygotować na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 3. Wykaz usług polegających na badaniu sprawozdań finansowych podmiotów realizujących zadania współfinansowane ze środków UE lub na badaniu sprawozdań podmiotów sektora finansów publicznych – sporządzony według załącznika nr 2
 1. Termin i miejsce składania ofert

Ofertę w formie pisemnej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy złożyć w sekretariacie (pok. nr 40) Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, pl. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta biegłego rewidenta na wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu sprawozdania finansowego z realizacji projektu” do dnia 27.10.2016 r do godz. 14:00.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 1. Wybór najkorzystniejszej oferty, podpisanie umowy

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert złożonych w w/w terminie, które spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

 Kryterium oceny ofert: cena 100%

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia umowy, jeżeli:

- cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia;

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym;

Zamawiający ma prawo do wezwania Wykonawcy o wyjaśnienia zaoferowanej ceny oraz prawo do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, do zmiany warunków postępowania, jak również do odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie bez podania przyczyny.

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 2. Wykaz doświadczenia – załącznik nr 2
 3. Protokół z badania sprawozdania końcowego – załącznik nr 3

Osoba do kontaktu :

Paweł Ziembiński

Tel. 71 388-81-03

Mail: pawel.ziembinski@um.trzebnica.pl

PDFwzor umowy biegły rewident.pdf
DOCzał 1 2 3 biegły rewident.doc
PDFzestawienie ofert biegły rewident.pdf
 

Wersja XML