Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VII Kadencja - XXII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XXII/219/16] z 30.11.2016 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2016 i lata następne

Uchwała [XXII/220/16] z 30.11.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2016 rok

Uchwała [XXII/221/16] z 30.11.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie w Trzebnicy pomnika upamiętniającego płk. Ryszarda Kuklińskiego

Uchwała [XXII/222/16] z 30.11.2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR$” w Trzebnicy

Uchwała [XXII/223/16] z 30.11.2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/122/15 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości

Uchwała [XXII/224/16] z 30.11.2016 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała [XXII/225/16] z 30.11.2016 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie wsi Biedaszków Wielki

Uchwała [XXII/226/16] z 30.11.2016 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie wsi Skarszyn

Uchwała [XXII/227/16] z 30.11.2016 r. w sprawie przyjęcia Programu profilaktycznego szczepień przeciwko meningokokom grupy C dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Trzebnica na lata 2017-2019 w ramach programu „Trzebnicka Rodzina 3+”

Uchwała [XXII/228/16] z 30.11.2016 r. w sprawie przyjęcia Programu profilaktycznego szczepień przeciwko pneumokokom dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Trzebnica na lata 2017-2019 w ramach programu „Trzebnicka Rodzina 3+”

Uchwała [XXII/229/16] z 30.11.2016 r. w sprawie: pozbawienia kategorii drogi gminnej ul. Siostry Hilgi Brzoski – działka 26, 104, 2 AM-4, dz. Nr 8,7, 13/4, 25/15, 17/6, 23/1, 17/4, 22/2 AM-3 w Trzebnicy

Uchwała [XXII/230/16] z 30.11.2016 r. w sprawie: zaliczenia do kategorii drogi gminnej publicznej odcinków drogi krajowej nr 15: ul. Prusickiej – działki nr 85 AM-5 i 245/3 AM-7 oraz ul. Milickiej – działki nr 24/2 AM-8 i 29 AM-3 w Trzebnicy

Uchwała [XXII/231/16] z 30.11.2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Trzebnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”

Uchwała [XXII/232/16] z 30.11.2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: Obornickiej, Spokojnej, Przemysłowej, Ogrodowej, Mostowej i Wrocławskiej w Trzebnicy dla działki nr 35 AM-31 obręb Trzebnica

Uchwała [XXII/233/16] z 30.11.2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: s. Hilgi Brzoski, Milickiej, Prusickiej, Roosevelta w Trzebnicy

Uchwała [XXII/234/16] z 30.11.2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skarszyn

Uchwała [XXII/235/16] z 30.11.2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Uchwała [XXII/236/16] z 30.11.2016 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez rodziny wielodzietne

Uchwała [XXII/237/16] z 30.11.2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/47/15 Rady Miejskiej w Trzebnicy dnia 30 marca 2015 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Trzebnica

Uchwała [XXII/238/16] z 30.11.2016 r. w sprawie ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego „ Lessy Winnej Góry”

Wersja XML