Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VII Kadencja - XXIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XXII/239/16] z 28.12.2016 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2016 i lata następne

Uchwała [XXII/240/16] z 28.12.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2016 rok

Uchwała [XXII/241/16] z 28.12.2016 r. w sprawie dotacji udzielanych niepublicznym: przedszkolom, szkołom o uprawnieniach szkół publicznych oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Trzebnica

Uchwała [XXII/242/16] z 28.12.2016 r. w sprawie upoważnienia do zastosowania bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości komunalnych na rzecz Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Trzebnica – Ergo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Uchwała [XXII/243/16] z 28.12.2016 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi przez Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych w Trzebnicy jednostkom organizacyjnym Gminy Trzebnica zaliczonym do sektora finansów publicznych

Uchwała [XXII/244/16] z 28.12.2016 r. w sprawie nadania Statutu jednostce organizacyjnej Gminy Trzebnica – Zespołowi Administracyjnemu Placówek Oświatowych w Trzebnicy

Uchwała [XXII/245/16] z 28.12.2016 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Uchwała [XXII/246/16] z 28.12.2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2017 i lata następne

Uchwała [XXII/247/16] z 28.12.2016 r. w sprawie budżetu Gminy Trzebnica na 2017 rok

Uchwała [XXII/248/16] z 28.12.2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Dwór (dla części B)

Uchwała [XXII/249/16] z 28.12.2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szczytkowice

Uchwała [XXII/250/16] z 28.12.2016 r. w sprawie przyjęcia Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18 w Gminie Trzebnica na lata 2017 – 2019

Uchwała [XXII/251/16] z 28.12.2016 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzebnica oraz ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w czasie przekraczającym ustalony wymiar bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki

Uchwała [XXII/252/16] z 28.12.2016 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Trzebnicy na 2017 rok

Uchwała [XXII/253/16] z 28.12.2016 r. w sprawie planu pracy Komisji ds. rolnictwa na 2017 rok

Uchwała [XXII/254/16] z 28.12.2016 r. w sprawie planu pracy Komisji oświaty, kultury, sportu, turystyki, rekreacji, młodzieży i współpracy międzynarodowej na rok 2017

Uchwała [XXII/255/16] z 28.12.2016 r. w sprawie planu pracy Komisji ds. obywatelskich, samorządu, porządku publicznego, opieki społecznej i zdrowia

Uchwała [XXII/256/16] z 28.12.2016 r. w sprawie planu pracy Komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego na rok 2017

Wersja XML