Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VII Kadencja - XXV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XXV/264/17] z 30.01.2017 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2017 i lata następne

Uchwała [XXV/265/17] z 30.01.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2017 rok

Uchwała [XXV/266/17] z 30.01.2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień - dla
Gminy Trzebnica na 2017 rok

Uchwała [XXV/267/17] z 30.01.2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: Św. Jadwigi, Ks. Dz. Bochenka i Obrońców Pokoju w Trzebnicy

Uchwała [XXV/268/167] z 30.01.2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/320/12 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu dla Gminy Trzebnica"

Uchwała [XXV/269/17] z 30.01.2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na
terenie Gminy Trzebnica

Uchwała [XXV/270/17] z 30.01.2017 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy Trzebnica

Uchwała [XXV/271/17] z 30.01.2017 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

Uchwała [XXV/272/17] z 30.01.2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania

Uchwała [XXV/273/17] z 30.01.2017 r. Zmieniająca Uchwałę  w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w  Trzebnicy

Uchwała [XXV/274/17] z 30.01.2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej oraz drodze gminnej w obrębie miasta Trzebnica

Uchwała [XXV/275/17] z 30.01.2017 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu

 

 

 

Wersja XML