Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VII Kadencja - XXV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XXV/PDF264.pdf/17] z 30.01.2017 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2017 i lata następne

Uchwała [XXV/PDF265.pdf/17] z 30.01.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2017 rok

Uchwała [XXV/PDF266.pdf /17] z 30.01.2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień - dlaGminy Trzebnica na 2017 rok

Uchwała [XXV/PDF267.pdf/17] z 30.01.2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: Św. Jadwigi, Ks. Dz. Bochenka i Obrońców Pokoju w Trzebnicy

Uchwała [XXV/PDF268.pdf /167] z 30.01.2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/320/12 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 grudnia 2012 rokuw sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu dla Gminy Trzebnica"

Uchwała [XXV/PDF269.pdf /17] z 30.01.2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków naterenie Gminy Trzebnica

Uchwała [XXV/PDF270.pdf/17] z 30.01.2017 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy Trzebnica

Uchwała [XXV/PDF271.pdf/17] z 30.01.2017 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

Uchwała [XXV/PDF272.pdf /17] z 30.01.2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczneusługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania

Uchwała [XXV/PDF273.pdf /17] z 30.01.2017 r. Zmieniająca Uchwałę  w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobytw Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w  Trzebnicy

Uchwała [XXV/PDF274.pdf/17] z 30.01.2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej oraz drodze gminnej w obrębie miasta Trzebnica

Uchwała [XXV/PDF275.pdf/17] z 30.01.2017 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu

 

 

 

Wersja XML