Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VII Kadencja - XXVII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XXVII/283/17] z 29.03.2017 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2017 i lata następne

Uchwała [XXVII/284/17] z 29.03.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2017 rok

Uchwała [XXVII/285/17] z 29.03.2017 r. zmieniająca Uchwałę NR V/57/15 Rady Miejskiej w Trzebnicy w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe w lokalnym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Trzebnica

Uchwała [XXVII/286/17] z 29.03.2017 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebnicy do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Uchwała [XXVII/287/17] z 29.03.2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Trzebnica

Uchwała [XXVII/288/17] z 29.03.2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendium "Złote Perły Trzebnicy" dla uzdolnionych uczniów i studentów zamieszkałych na terenie Gminy Trzebnica

Uchwała [XXVII/289/17] z 29.03.2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie wsi Malczów

Uchwała [XXVII/290/17] z 29.03.2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie wsi Świątniki

Uchwała [XXVII/291/17] z 29.03.2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie wsi Świątniki

Uchwała [XXVII/292/17] z 29.03.2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebnicy

Uchwała [XXVII/293/17] z 29.03.2017 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

Uchwała [XXVII/294/17] z 29.03.2017 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy Trzebnica

Uchwała [XXVII/295/17] z 29.03.2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania

Uchwała [XXVII/296/17] z 29.03.2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 6/1 AM-1 i 6/6 AM-1 w rejonie ulicy Milickiej w Trzebnicy

Uchwała [XXVII/297/17] z 29.03.2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla fragmentu miasta Trzebnica

Uchwała [XXVII/298/17] z 29.03.2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Oleśnickiej i Czereśniowej w Trzebnicy

Uchwała [XXVII/299/17] z 29.03.2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Trzebnica

Uchwała [XXVII/300/17] z 29.03.2017 r. w sprawie wprowadzania „ Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Trzebnica w 2017 r.”

Uchwała [XXVII/301/17] z 29.03.2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów

Uchwała [XXVII/302/17] z 29.03.2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: Obornickiej, Spokojnej, Przemysłowej, Ogrodowej, Mostowej i Wrocławskiej w Trzebnicy- w obrębie ulicy Bolesława Chrobrego

Uchwała [XXVII/303/17] z 29.03.2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Trzebnica na lata 2017– 2021

Wersja XML