Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2017/2018

Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2017/2018

 

Kiedy należy złożyć wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018 ?

            Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z załącznikami potwierdzającymi uzyskane dochody z miesiąca sierpnia br. należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebnicy- II piętro budynek Urzędu Miasta, pokój 120 w nieprzekraczalnym terminie tj.

Kto może ubiegać się o przyznanie stypendium szkolnego?

            O przyznanie stypendium szkolnego mogą ubiegać się rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do szkoły, a także pełnoletni uczniowie mieszkający na terenie Gminy Trzebnica

Komu przysługuje stypendium szkolne?

            Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy
w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

            Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być wyższa niż kwota, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. Z 2016 r., poz. 930 ze zm.) czyli 514,00 zł netto.

Wniosek i dodatkowe informacje można uzyskać
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebnicy osobiście
lub telefonicznie pod numerem telefonu: 71/312 05 27 w. 151

 

Wniosek – pobierz tutaj

Informator dla osób ubiegających się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2017/2018 – pobierz tutaj

Wersja XML