Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VII Kadencja - XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XXXIV/360/17] z 27.11.2017 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2017 i lata następne plus autopoprawka

Uchwała [XXXIV/361/17] z 27.11.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2017 rok. plus autopoprawka

Uchwała [XXXIV/362/17] z 27.11.2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości

Uchwała [XXXIV/363/17] z 27.11.2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała [XXXIV/364/17] z 27.11.2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego

Uchwała [XXXIV/365/17] z 27.11.2017 r. w sprawie przejęcia „Programu współpracy Gminy Trzebnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018”

Uchwała [XXXIV/366/17] z 27.11.2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/299/17 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Trzebnica

Uchwała [XXXIV/367/17] z 27.11.2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Trzebnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 um. gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Trzebnicy

Uchwała [XXXIV/368/17] z 27.11.2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Trzebnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Trzebnicy

Uchwała [XXXIV/369/17] z 27.11.2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Boleścinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Boleścinie

Uchwała [XXXIV/370/17] z 27.11.2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Masłowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Masłowie

Uchwała [XXXIV/371/17] z 27.11.2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ujeźdźcu Wielkim w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Ujeźdźcu Wielkim

Uchwała [XXXIV/372/17] z 27.11.2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kuźniczysku

Uchwała [XXXIV/373/17] z 27.11.2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/113/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2007 roku w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów Burmistrza Gminy Trzebnica dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez samorząd gminy

Uchwała [XXXIV/374/17] z 27.11.2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/114/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2007 roku w sprawie ustanowienia stypendium im. Jana Pawła II dla uzdolnionych uczniów z niezamożnych rodzin

Uchwała [XXXIV/375/17] z 27.11.2017 r. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 1 im. Księcia Henryka Brodatego w Trzebnicy z siedzibą przy ul. Św. Jadwigi 10, 55-100 Trzebnica

Uchwała [XXXIV/376/17] z 27.11.2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XIV/145/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Trzebnicy i nadania jej Statutu

Uchwała [XXXIV/377/17] z 27.11.2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: Obornickiej, Spokojnej, Przemysłowej, Ogrodowej, Mostowej i Wrocławskiej w Trzebnicy dla działki nr 35 AM-31 obręb Trzebnica

Uchwała [XXXIV/378/17] z 27.11.2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Świątniki

Uchwała [XXXIV/379/17] z 27.11.2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla obrębu wsi Księginice

Uchwała [XXXIV/380/17] z 27.11.2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla części terenu we wsi Nowy Dwór

Uchwała [XXXIV/381/17] z 27.11.2017 r. uchylająca uchwałę Nr X/94/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 20 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: Marcinowskiej, Granicznej, Słonecznej, Wałowej, B. Głowackiego, Rynek, I Daszyńskiego, Solnej, Żołnierzy Września, Obrońców Pokoju, Kościelnej, Św. Jadwigi, 9-go Maja, H. Sienkiewicza, Polnej i W. Witosa zmienioną uchwałą nr XXXI/332/13 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/94/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 20 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: Marcinowskiej, Granicznej, Słonecznej, Wałowej, B. Głowackiego, Rynek, I Daszyńskiego, Solnej, Żołnierzy Września, Obrońców Pokoju, Kościelnej, Św. Jadwigi, 9-go Maja, H. Sienkiewicza, Polnej i W. Witosa

Uchwała [XXXIV/382/17] z 27.11.2017 r. uchylająca uchwałę Nr X/98/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 20 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: Prusickiej, Cichej, T.Kościuszki, Wojska Polskiego, Teatralnej, M.Konopnickiej, J.Bema, W.Broniewskiego, A.Mickiewicza, M.Dąbrowskiej, Kosmonautów, A.Asnyka, C.K.Norwida, J.Słowackiego, Polnej, Wiosennej, Piaskowskiego zmienioną uchwałą nr XXXI/336/13 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/98/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 20 września 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: Prusickiej, Cichej, T. Kościuszki, Wojska Polskiego, Teatralnej, M. Konopnickiej, J. Bema, W. Broniewskiego, A. Mickiewicza, M. Dąbrowskiej, Kosmonautów, A. Asnyka, C. K. Norwida, J. Słowackiego, Polnej, Wiosennej, Piaskowskiego

Uchwała [XXXIV/383/17] z 27.11.2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/329/17 Rady Miejskiej w Trzebnicy w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Trzebnica na lata 2017-2021

Uchwała [XXXIV/384/17] z 27.11.2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Trzebnica na lata 2018-2020

Wersja XML