Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VII Kadencja - XXXV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XXXV/385/17] z 28.12.2017 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2017 i lata następne

Uchwała [XXXV/386/17] z 28.12.2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzebnica na 2017 rok

Uchwała [XXXV/387/17] z 28.12.2017 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Uchwała [XXXV/388/17] z 28.12.2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2018 i lata następne

Uchwała [XXXV/389/17] z 28.12.2017 r. w sprawie budżetu Gminy Trzebnica na 2018 rok

Uchwała [XXXV/390/17] z 28.12.2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków Gminy Trzebnica

Uchwała [XXXV/391/17] z 28.12.2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie Biedaszków Wielki

Uchwała [XXXV/392/17] z 28.12.2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie Kobylice

Uchwała [XXXV/393/17] z 28.12.2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych

Uchwała [XXXV/394/17] z 28.12.2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/295/17 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania

Uchwała [XXXV/395/17] z 28.12.2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: 3 Maja, 1 Maja, Ks. Dz. W. Bochenka w Trzebnicy

Uchwała [XXXV/396/17] z 28.12.2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szczytkowice

Uchwała [XXXV/397/17] z 28.12.2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla działek nr 115/1, 116/7 oraz części działek nr 160/1, 165 i 173 AM-1 obręb wsi Raszów

Uchwała [XXXV/398/17] z 28.12.2017 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Trzebnicy na 2018 rok

Uchwała [XXXV/399/17] z 28.12.2017 r. w sprawie dotacji udzielanych niepublicznym: przedszkolom, szkołom o uprawnieniach szkół publicznych oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Trzebnica

Uchwała [XXXV/400/17] z 28.12.2017 r. w sprawie udzielenia dotacji niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego, prowadzonej na terenie Gminy Trzebnica w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych

Uchwała [XXXV/401/17] z 28.12.2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli doradztwa zawodowego zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzebnica

Uchwała [XXXV/402/17] z 28.12.2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/138/12 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych

Uchwała [XXXV/403/17] z 28.12.2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/329/17 Rady Miejskiej w Trzebnicy w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Trzebnica na lata 2017– 2021

Uchwała [XXXV/404/17] z 28.12.2017 r. w sprawie upoważnienia do udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości komunalnej na rzecz Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Trzebnica - Ergo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Uchwała [XXXV/405/17] z 28.12.2017 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu wspierania osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych oraz w podeszłym wieku na lata 2018-2022"

Uchwała [XXXV/406/17] z 28.12.2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: Oleśnickiej, Harcerskiej, Wesołej, 3- go Maja, Leśnej, J. Korczaka, Armii Krajowej, gen. L. Okulickiego, gen. W. Sikorskiego, gen. S. Roweckiego- Grota, Szarych Szeregów, Łąkowej i Wrocławskiej

Wersja XML