Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VII Kadencja - XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XXXVI/407/17] z 31.01.2018 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2018 i lata następne

Uchwała [XXXVI/408/17] z 31.01.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzebnica na 2018 rok

Uchwała [XXXVI/409/17] z 31.01.2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, oraz w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Trzebnica

Uchwała [XXXVI/410/17] z 31.01.2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzebnica

Uchwała [XXXVI/411/17] z 31.01.2018 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów oraz niezbędnych dokumentów na II etapie rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Trzebnica jest organem prowadzącym

Uchwała [XXXVI/412/17] z 31.01.2018 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Świątniki na lata 2017-2025

Uchwała [XXXVI/413/17] z 31.01.2018 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Skarszyn na lata 2017-2025

Uchwała [XXXVI/414/17] z 31.01.2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/320/12 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu dla Gminy Trzebnica"

Uchwała [XXXVI/415/17] z 31.01.2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie Kobylice

Uchwała [XXXVI/416/17] z 31.01.2018 r. w sprawie zmiany uchwały  Nr XXXV/398/17 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Trzebnicy na 2018 rok

 

Wersja XML