Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VII Kadencja - XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XXXVII/417/17] z 26.03.2018 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2018 i lata następne

Uchwała [XXXVII/418/17] z 26.03.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzebnica na 2018 rok

Uchwała [XXXVII/419/17] z 26.03.2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Raszów dla części B

Uchwała [XXXVII/420/17] z 26.03.2018 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla obrębu wsi Kobylice

Uchwała [XXXVII/421/17] z 26.03.2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: Prusickiej, F. Roosevelta, Milickiej, Ks. Dz. W. Bochenka, Jana Pawła II, Klasztornej, Św. Jadwigi, Żołnierzy Września, Obornickiej, Rynek, Bramy Trębaczy, Marcinowskiej, Granicznej, S. Piaskowskiego, Polnej, Ledowej

Uchwała [XXXVII/422/17] z 26.03.2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla części terenu we wsi Taczów Mały

Uchwała [XXXVII/423/17] z 26.03.2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: s. Hilgi Brzoski, Milickiej, Prusickiej, Roosevelta w Trzebnicy

Uchwała [XXXVII/424/17] z 26.03.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie w Trzebnicy pomnika upamiętniajacego 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości

Uchwała [XXXVII/425/17] z 26.03.2018 r. w sprawie udzielenia dotacji niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego, prowadzonej na terenie Gminy Trzebnica w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych

Uchwała [XXXVII/426/17] z 26.03.2018 r. w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVII/299/17 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Trzebnica

Uchwała [XXXVII/427/17] z 26.03.2018 r. w sprawie podziału Gminy Trzebnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Uchwała [XXXVII/428/17] z 26.03.2018 r. w sprawie planu pracy Komisji ds. budżetu i rowoju gospodarczego na rok 2018

Uchwała [XXXVII/429/17] z 26.03.2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień - dla Gminy Trzebnica na 2018 rok

Uchwała [XXXVII/430/17] z 26.03.2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej w ramach Programu Priorytetowego pn. "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego"

Uchwała [XXXVII/431/17] z 26.03.2018 r. w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego

Uchwała [XXXVII/432/17] z 26.03.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzebnica

Uchwała [XXXVII/433/17] z 26.03.2018 r. w sprawie wprowadzania „Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Trzebnica w 2018 r.”

Wersja XML