Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VII Kadencja - XL Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XL/PDF446.pdf/17] z 10.05.2018 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2018 i lata następne

Uchwała [XL/PDF447.pdf/17] z 10.05.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzebnica na 2018 rok

Uchwała [XL/PDF448.pdf/17] z 10.05.2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Trzebnica

Uchwała [XL/PDF449.pdf/17] z 10.05.2018 r. w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVII/299/17 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Trzebnica

Uchwała [XL/PDF450.pdf/17] z 10.05.2018 r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Trzebnicy i nadania jemu statutu

Uchwała [XL/PDF451.pdf/17] z 10.05.2018 r. w sprawie przyznania tytułu Zasłużony dla Gminy Trzebnica

Uchwała [XL/PDF452.pdf/17] z 10.05.2018 r. w sprawie przyznania tytułu Zasłużony dla Gminy Trzebnica

Uchwała [XL/PDF453.pdf/17] z 10.05.2018 r. w sprawie przyznania tytułu Zasłużony dla Gminy Trzebnica

Uchwała [XL/PDF454.pdf/17] z 10.05.2018 r. w sprawie przyznania tytułu Zasłużony dla Gminy Trzebnica

Uchwała [XL/PDF455.pdf/17] z 10.05.2018 r. w sprawie przyznania tytułu Zasłużony dla Gminy Trzebnica

Uchwała [XL/PDF456.pdf/17] z 10.05.2018 r. w sprawie przyznania tytułu Zasłużony dla Gminy Trzebnica

Uchwała [XL/PDF457.pdf/17] z 10.05.2018 r. uchylająca uchwałę Nr XXVIII/296/12 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Świątniki

Uchwała [XL/PDF458.pdf/17] z 10.05.2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: Ks. dz. W. Bochenka, 1- go Maja, J. Kilińskiego, Krakowskiej, W. Reymonta, E. Orzeszkowej, Wrocławskiej, Nowej, Mostowej, M. Leszczyńskiej i B. Chrobrego

Uchwała [XL/PDF459.pdf/17] z 10.05.2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica w rejonie Winnej Góry w mieście Trzebnica

Uchwała [XL/PDF460.pdf/17] z 10.05.2018 r. uchylająca uchwałę Nr XXXIX/445/18 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 274, 286/2, 286/4, 426/5, części działki nr 286/5 AM-1 obręb wsi Ujeździec Mały oraz dla działek nr 17, 18/2, części działek nr 1, 28, 117, 254 AM-1 obręb wsi Ujeździec Wielki

Uchwała [XL/PDF461.pdf/17] z 10.05.2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 274, 286/2, 286/4, 426/5, części działki nr 286/5 AM-1 obręb wsi Ujeździec Mały oraz dla działek nr 17, 18/2, części działek nr 1, 28, 117, 254 AM-1 obręb wsi Ujeździec Wielki

Uchwała [XL/PDF462.pdf/17] z 10.05.2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie Taczów Wielki

Uchwała [XL/PDF463.pdf/17] z 10.05.2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie Raszów

Wersja XML