Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Urząd Miejski w Trzebnicy informuje, że przetwarza dane osób fizycznych zgodnie 
z wymaganiami określonymi w

Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), 

zwanym dalej RODO.

Spełniając obowiązek wynikający z art. 13 i 14 RODO Urząd Miejski w Trzebnicy informuje, że:

1)    administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Burmistrz Gminy Trzebnica, dane są przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica,
2)    dane są przetwarzane w celu spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, 
3)    przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego administratora,
4)    dane są przekazywane tylko na podstawie przepisów prawa,
5)    dane są przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa,
6)    ma Pan/Pani prawo do:
a.    żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych,
c.    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
7)    podanie danych jest wymogiem ustawowym,
8)    niepodanie danych uniemożliwia zrealizowanie wniosku złożonego w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy,
9)    dane osobowe przetwarzane przez Urząd Miejski w Trzebnicy nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.”


Informacji o zasadach udzielania informacji o treści: 
„Informacje o przetwarzaniu danych osobowych można uzyskać na podstawie pisemnego wniosku złożonego w Biurze Obsługi Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, przesłanego pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Trzebnicy lub sporządzonego w postaci elektronicznej 
i opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.”,

Kontakt tylko mailowy do Inspektora Ochrony Danych -  iod@um.trzebnica.pl

 

Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego

PDFInformacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z ustawą o dowodach osbistych.pdf
PDFInformacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z ustawą o ewidencji ludności.pdf
PDFInformacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z ustawą prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą o zmianie imienia i nazwiska.pdf

Wersja XML