Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VII Kadencja - XLV Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XLV/497/18] z 14.09.2018 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2018 i lata następne

Uchwała [XLV/498/18] z 14.09.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzebnica na 2018 rok

Uchwała [XLV/499/18] z 14.09.2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych

Uchwała [XLV/500/18] z 14.09.2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/436/18 Rady Miejskiej w Trzebnicy w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Uchwała [XLV/501/18] z 14.09.2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/236/16 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez rodziny wielodzietne

Uchwała [XLV/502/18] z 14.09.2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Biedaszków Wielki

Uchwała [XLV/503/18] z 14.09.2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: Ks. dz. W. Bochenka, 1- go Maja, J. Kilińskiego, Krakowskiej, W. Reymonta, E. Orzeszkowej, Wrocławskiej, Nowej, Mostowej, M. Leszczyńskiej i B. Chrobrego.

Uchwała [XLV/504/18] z 14.09.2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla działek nr 92, 93, 144/1, 159, 1/6, 1/4, 143/1 AM-1 obręb wsi Będkowo

Uchwała [XLV/505/18] z 14.09.2018 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Trzebnica

Uchwała [XLV/506/18] z 14.09.2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/427/18 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Trzebnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Uchwała [XLV/507/18] z 14.09.2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/442/18 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie podziału Gminy Trzebnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała [XLV/508/18] z 14.09.2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/351/17 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 października 2017 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie oraz Regulaminu strefy płatnego parkowania

Wersja XML