Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VIII Kadencja - XVI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XVI/176/20] z 31.03.2020 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2020 i lata następne

Uchwała [XVI/177/20] z 31.03.2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzebnica na 2020 rok.

Uchwała [XVI/178/20] z 31.03.2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzebnica

Uchwała [XVI/179/20] z 31.03.2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/130/15 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała [XVI/180/20] z 31.03.2020 r. w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody

Uchwała [XVI/181/20] z 31.03.2020 r. w sprawie wprowadzania „ Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Trzebnica w 2020 r.”

Uchwała [XVI/182/20] z 31.03.2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Trzebnica na 2020 rok

Wersja XML