Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VIII Kadencja - XVIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XVIII/194/20] z 20.07.2020 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Gminy Trzebnica

Uchwała [XVIII/195/20] z 20.07.2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Trzebnica wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok

Uchwała [XVIII/196/20] z 20.07.2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Trzebnica absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok

Uchwała [XVIII/197/20] z 20.07.2020 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2020 i lata następne

Uchwała [XVIII/198/20] z 20.07.2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzebnica na 2020 rok

Uchwała [XVIII/199/20] z 20.07.2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Trzebnickiemu

Uchwała [XVIII/200/20] z 20.07.2020 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej w Sołectwie Skarszyn

Uchwała [XVIII/201/20] z 20.07.2020 r. w sprawie przyjęcia zmiany Uchwały nr X/117/15 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 października 2015 roku w sprawie „Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – Gmina Trzebnica”.

Uchwała [XVIII/202/20] z 20.07.2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Raszów, gm. Trzebnica.

Uchwała [XVIII/203/20] z 20.07.2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Dwór

Uchwała [XVIII/204/20] z 20.07.2020 r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic miasta Trzebnica oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami obrębu Nowy Dwór

Uchwała [XVIII/205/20] z 20.07.2020 r. w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich,restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Uchwała [XVIII/206/20] z 20.07.2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Trzebnica

Wersja XML