Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Osiągnięty przez Gminę Trzebnica poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz poziom ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

Osiągnięty przez Gminę Trzebnica poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz poziom ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł:

rok 2017 - 42 % (wymagany poziom 20%)

rok 2018 - 34 % (wymagany poziom 30 %)

rok 2019 - 53 % (wymagany poziom 40%)

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł:

      rok 2017 - 100 % (wymagany poziom 45 %)

      rok 2018 - 71 % (wymagany poziom 45 %)

      rok 2019 - 100 % (wymagany poziom 60%)

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowanej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz.U. z 2017 r., 2412) dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy odpadów wytworzonych w 1995 r. wynosi:

rok 2017 - 0%

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy odpadów wytworzonych w 1995 r. w roku 2017 wynosił 45 %.

rok 2018 - 0%

rok 2019 - 0%

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy odpadów wytworzonych w 1995 r. w roku 2018 i 2019 wynosił 40 %.

Wersja XML