Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Karty Usług świadczonych przez Urząd - dla klientów indywidualnych


Wydział Finansowy (FN)

 1. PDFKU-FN-1-podatek leśny - osoby fizyczne.pdf
 2. PDFKU-FN-2-podatek leśny - osoby prawne.pdf
 3. PDFKU-FN-3-podatek od nieruchomości - osoby fizyczne.pdf
 4. PDFKU-FN-4-podatek od nieruchomości - osoby prawne.pdf
 5. PDFKU-FN-5-podatek od środków transportowych - osoby fizyczne i prawne.pdf
 6. PDFKU-FN-6-podatek rolny - osoby fizyczne.pdf
 7. PDFKU-FN-7-podatek rolny - osoby prawne.pdf
 8. PDFKU-FN-8-zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatkowej (pow.gosp.rolnego).pdf
 9. PDFKU-FN-9-wydanie zaświadczenia w sprawie spłaty hipoteki przymusowej.pdf,

Wydział Architektury i Urbanistyki (ARCH)

 1. PDFKU-ARCH-1-wydanie wypisu i wyrysu ze studium.pdf
 2. PDFKU-ARCH-2-wydanie zaswiadczenia o brakumiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.pdf
 3. PDFKU-ARCH-3-wydanie zaswiadczenia o zgodnosci przeznaczenia działek rolnych do zalesienia z ustaleniami obowiazujacego studium.pdf
 4. PDFKU-ARCH-4-wydanie decyzji o warunkach zabudowy.pdf
 5. PDFKU-ARCH-5-wydanie decyzji przenoszacej warunki zabudowy.pdf
 6. PDFKU-ARCH-6-wydanie decyzjizmieniajacej warunki zabudowy.pdf
 7. PDFKU-ARCH-7-wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z MPZ.pdf
 8. PDFKU-ARCH-8-wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.pdf

 


Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (GGN)

 1. KU-GGN-1-zakup_lokalu_mieszkalnego_w_miescie_Trzebnica.pdf
  KU-GGN-1-zakup_lokalu_mieszkalnego_w_miescie_Trzebnica_wniosek.pdf
 2. KU-GGN-2-zakup_lokalu_mieszkalnego_na_terenie_Gminy_Trzebnica.pdf
  KU-GGN-2-zakup_lokalu_mieszkalnego_na_terenie_Gminy_Trzebnica_wniosek.pdf
 3. KU-GGN-3-podzial_nieruchomosci.pdf
  KU-GGN-3-podzial_nieruchomosci_wniosek.pdf
 4. KU-GGN-4-nadanie_numerow_porzadkowych.pdf
  KU-GGN-4-nadanie_numerow_porzadkowych_wniosek.pdf
 5. KU-GGN-5-wydzierzawienie_gruntow_na_cele_rolnicze.pdf
  KU-GGN-5-wydzierzawienie_gruntow_na_cele_rolnicze_wniosek.pdf
 6. KU-GGN-6-wydzierzawienie_gruntow_na_cele_handlowo-uslugowe.pdf
  KU-GGN-6-wydzierzawienie_gruntow_na_cele_handlowo-uslugowe_wniosek.pdf
 7. KU-GGN-7-nabycie_nieruchomosci_w_trybie_przetargowym.pdf
  KU-GGN-7-nabycie_nieruchomosci_w_trybie_przetargowym_wniosek.pdf
 8. KU-GGN-8-nabycie_nieruchomosci_w_trybie_bezprzetargowym.pdf
  KU-GGN-8-nabycie_nieruchomosci_w_trybie_bezprzetargowym_wniosek.pdf
 9. KU-GGN-9-przeksztalcenie_prawa_uzytkowania_wieczystego_w_prawo_wlasnosci_nieruchomosci.pdf
  KU-GGN-9-przeksztalcenie_prawa_uzytkowania_wieczystego_w_prawo_wlasnosci_nieruchomosci_wniosek.pdf
 10. KU-GGN-10-zakup_lokalu_uzytkowego.pdf
  KU-GGN-10-zakup_lokalu_uzytkowego_wniosek.pdf
   

 


Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska (ROS)

 1. PDFKU-ROS-1-decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.pdf
 2. PDFKU-ROS-2-decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogacych potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.pdf
 3. PDFKU-ROS-3-zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych oraz ścieki.pdf
 4. PDFKU-ROS-4- zezwolenie na usuwanie drzew lub krzewów.pdf
 5. PDFKU-ROS-5-wydawanie zaświadczeń potwierdzających oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.pdf
 6. PDFKU-ROS-6-zezwolenie na utrzymywanie i hodowlę psów.pdf

 


Wydział Techniczno-Inwestycyjny (TI)

 1. PDFKU-TI-1-zezwolenie na zajęcia pasa drogi gminnej (publicznej).pdf

 


Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego (WSO-USC)

 1. PDFKU-WSO-USC-1- sporządzenie aktu urodzenia.pdf
 2. PDFKU-WSO-USC-2 - oświadczenie o uznaniu ojcostwa.pdf
 3. PDFKU-WSO-USC-3- zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej.pdf
 4. PDFKU-WSO-USC-4 - zawarcie związku małżeńskiego w USC.pdf
 5. PDFKU-WSO-USC-5- wydanie zaswiadczenia o zdolnosci prawnej do zawarcia malzenstwa za granicą-.pdf
 6. PDFKU-WSO-USC-6 - oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska.pdf
 7. PDFKU-WSO-USC-7 - sporządzenie aktu zgonu.pdf
 8. PDFKU-WSO-USC-8- zmiana imienia lub nazwiska.pdf
 9. PDFKU-WSO-USC-9 - transkrypcja aktu stanu cywilnego.pdf
 10. PDFKU-WSO-USC-10 - sprostowanie aktu stanu cywilnego.pdf
 11. PDFKU-WSO-USC-11-uzupełnienie aktu stanu cywilnego.pdf
 12. PDFKU-WSO-USC-12-wydawanie odpisów.pdf
 13. PDFKU-WSO-USC-13 - wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym.pdf
 14. PDFKU-WSO-USC-14 - wydanie wielojęzycznego formularza.pdf

Wydział Spraw Obywatelskich - Stanowisko ds. Dowodów Osobistych (WSO-D)


 1. PDFKU-WSO-D-3- Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.pdf
   

 

Wydział Spraw Obywatelskich - Stanowisko ds. Ewidencji Ludności (WSO-E)

 1. PDFKU-WSO-E-1 zameldowanie na pobyt stały obywateli RP.pdf
 2. PDFKU-WSO-E-2 zameldowanie na pobyt czasowy obywateli RP.pdf
 3. PDFKU-WSO-E-3 zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz obywateli państw Członkowskich UE i ich rodzin.pdf
 4. PDFKU-WSO-E-4 zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw Członkowskich UE i ich rodzin.pdf
 5. PDFKU-WSO-E-5-zameldowanie (wymeldowanie) decyzją administracyjną.pdf
 6. PDFKU-WSO-E-6-zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego obywateli RP.pdf
 7. PDFKU-WSO-E-7- udostępnienie danych osobowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców.pdf
 8. PDFKU-WSO-E-8 Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności.pdf
 9. PDFKU-WSO-E-9 Nadanie numeru PESEL na podstawie odrębnych przepisów.pdf

Wydział Spraw Obywatelskich - Stanowisko ds. działalności gospodarczej (WSO-HA)

 1. PDFKU-WSO-HA-1-wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.pdf
 2. PDFKU-WSO-HA-2-wydanie zezwolenia na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych.pdf
 3. PDFKU-WSO-HA-3-wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych.pdf
 4. PDFKU-WSO-HA-4-wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.pdf
 5. PDFKU-WSO-HA-5-wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podczas dostarczania żywności[...].pdf

Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego

 1. PDFKU-WSO-USC-Rejestru Danych Kontaktowych.pdf
   

 


Wersja XML