Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN)

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest dokumentem strategicznym, który wyznacza działania umożliwiające rozwój gospodarki obszaru Gminy Trzebnica, należącej do Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, i jej docelowe przekształcenie w gospodarkę niskoemisyjną.
Gospodarka niskoemisyjna to taka, w której rozwój gospodarczy opiera się na idei zrównoważonego rozwoju i przyczynia do realizacji następujących celów:

przy jednoczesnej poprawie jakości powietrza.
Gospodarka niskoemisyjna jest związana ze wzrostem innowacyjności i wdrożeniem nowych technologii.
W PGN ujęte są działania m.in. z zakresu termomodernizacji obiektów, wsparcia efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz działania edukacyjne z tych obszarów, a także dotyczące zmian klimatu oraz oszczędności zasobów naturalnych. W ramach działań zaproponowanych dla poszczególnych sektorów gospodarki, planowane są zadania, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia zamierzonego celu. PGN ujmuje zarówno zadania gminy jak i interesariuszy zewnętrznych.


1. Informacja na temat zgłaszania przez podmioty zadań do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – Gmina Trzebnica.
http://bip.trzebnica.pl/3963/1016/informacja-na-temat-zglaszania-przez-podmioty-zadan-do-planu-gospodarki-niskoemisyjnej-dla-zintegrowanych-inwestycji-terytorialnych-wroclawskiego-obszaru-funkcjonalnego-gmina-trzebnica.html


2. Projektem „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Trzebnica”
http://bip.trzebnica.pl/1516/zintegrowane-inwestycje-terytorialne-wroclawskiego-obszaru-funkcjonalnego.html


3. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) podjęty: UCHWAŁA NR X/117/15 RADY MIEJSKIEJ  W TRZEBNICY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu gospodarki niskoemisyjnej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonowania - Gmina Trzebnica"
http://files.bip.trzebnica.pl/wydzialy/biuro_rady/uchwaly/VII_kadencja/10_sesja/117.pdf


4. UCHWAŁA NR XVI/187/16 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia  7 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały  nr X/117/2015 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29  października  2015 r. w sprawie „Przyjęcia  Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – Gmina Trzebnica”
http://files.bip.trzebnica.pl/wydzialy/biuro_rady/uchwaly/VII_kadencja/16_sesja/187.pdf


5. UCHWAŁA NR XXIV/260/17 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 13 stycznia 2017 r.w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 października 2015 roku w sprawie „Przyjęcia Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – Gmina Trzebnica”

http://files.bip.trzebnica.pl/wydzialy/biuro_rady/uchwaly/VII_kadencja/24_sesja/260.pdf


 

Wersja XML