Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uwagi i opinie do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzebnica

Brak opisu obrazka

 

Trzebnica, dnia 10.06.2016 r.

OGŁOSZENIE O ZBIERANIU UWAG I OPINII W SPRAWIE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY TRZEBNICA NA LATA 2015-2025

W związku z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzebnica, informujemy o możliwości zgłaszania uwag i opinii do przedłożonego projektu dokumentu.

Z projektem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzebnica można zapoznać się w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, pokój 102, w  okresie od 10.06.2016 do 24.06.2016 w  godzinach od 9.00 do 14.00  oraz na stronie internetowej http://bip.trzebnica.pl/2514/1017/uwagi-i-opinie-do-projektu-lokalnego-programu-rewitalizacji-gminy-trzebnica.html

Uwagi  i opinie można zgłaszać:

Formularze dostępne są w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy, pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, pokój 102.

W przypadku osób niepełnosprawnych lub osób, które będą miały trudności w wypełnieniu formularza, wsparcia udzieli pracownik Urzędu Miejskiego w Trzebnicy - Katarzyna Mokrzycka,  e-mail: , tel. 71 388-81-41, pokój 102.

Wyniki konsultacji zostaną udostępnione niezwłocznie po ich zakończeniu na stronie http://bip.trzebnica.pl/2514/1017/uwagi-i-opinie-do-projektu-lokalnego-programu-rewitalizacji-gminy-trzebnica.html

            Ewentualne zapytania można kierować do pracownika Urzędu Miejskiego w Trzebnicy Katarzyny Mokrzyckiej,  tel:. 71 388-81-41, Wydział pozyskiwania funduszy, za pośrednictwem :

DOCformularz uwag i opinii.doc
PDFLPR_Trzebnica_V07.pdf
PDFZałącznik 1. Projekty rewitalizacyjne Lista A.pdf
PDFZałącznik 2. Projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne Lista B.pdf
PDFZałącznik 3. Aspekty środowiskowe realizacji LPR w Gminie Trzebnica.pdf
PDFZałącznik 4. Obszary zdegradowane.pdf
PDFZałącznik 5. Wyniki analizy - Sfera społeczna.pdf
PDFZałącznik 6. Wyniki analizy - Sfera gospodarcza.pdf
PDFZałącznik 7. Wyniki analizy - Sfera środowiskowa.pdf
PDFZałącznik 8. Wyniki analizy - Sfera funkcjonalno-przestrzenna.pdf
PDFZałącznik 9. Wyniki analizy -Sfera techniczna.pdf
PDFZałącznik 10. Mierniki służące identyfikacji obszarów występowania stanu kryzysowego oraz wyznaczeniu obszaru rewitalizacji.pdf
 


Uwagi i opinie zgłoszone do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzebnica na lata 2015-2025

 

Uwagi i opinie do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzebnica na lata 2015-2025 można było zgłaszać w terminie od 10.06.2016 r. do 24.06.2016 r. Poniższa tabela prezentuje zestawienie zgłoszonych uwag i opinii wraz z odniesieniem i informacją o zmianach wprowadzonych w treści dokumentu.

 

Zgłaszający uwagę

Część LPR, którego dotyczyła uwaga

Zgłoszona
uwaga/opinia

Status

Wprowadzone zmiany

Pracownik UM Trzebnica

Uwagi i opinie do Załączników do lokalnego programu rewitalizacji.

Nr załącznika 1 - L.P 15 - Budynek wielorodzinny wpisany na listę A projektów rewitalizacyjnych mieści

się poza obszarem rewitalizacji, w związku z tym powinien być zamieszczony na liście B.

UWZGLĘDNIONA CZĘŚCIOWO

Ze względu na umiejscowienie budynku poza obszarem rewitalizowanym projekt zostaje usunięty z Listy A oraz z LPR.

Pracownik UM Trzebnica

Uwagi i opinie do Rozdziału Obszar rewitalizacji.

Uwaga dot. Mapy Nr 3 " Obszar rewitalizacji" Strona 44 Proponuję aby każda z map przedstawiająca

obszar rewitalizacji została umieszczona na dwóch odrębnych stronach dokumentu.

UWZGLĘDNIONA

Mapy zostały przedstawione na większym formacie, każdy podobszar odrębnie na stronie.


Obwieszczenie Zgodnie z art.30 w powiązaniu z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353), Burmistrz Gminy Trzebnica informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w związku z opracowaniem projektu dokumentu pn. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Trzebnica na  lata 2015-2025.

PDFROS.6220.13.1.2016.MM.pdf


Zgodnie z opinią Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzebnica na lata 2015-2025 nie jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

PDFRDOS.pdf


 

Wersja XML