Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Brak opisu obrazka

 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Trzebnica na lata 2015-2025

 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Trzebnica na lata 2015-2025 zatwierdzony Uchwałą nr XVIII/202/16 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 08.08.2016 r. został oceniony pozytywnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i jest zgodny z „Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” oraz „Wytycznymi programowymi IZ RPO WD dotyczącymi zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji w perspektywie finansowej 2014-2020”.

 

PDFLokalny Program Rewitalizacji Gminy Trzebnica na lata 2015-2025.pdf
PDFZałącznik 1. Projekty rewitalizacyjne Lista A.pdf
PDFZałącznik 2. Projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne Lista B.pdf
PDFZałącznik 3. Aspekty środowiskowe realizacji LPR w Gminie Trzebnica.pdf
PDFZałącznik 4. Obszary zdegradowane.pdf
PDFZałącznik 5. Wyniki analizy - Sfera społeczna.pdf
PDFZałącznik 6. Wyniki analizy - Sfera gospodarcza.pdf
PDFZałącznik 7. Wyniki analizy - Sfera środowiskowa.pdf
PDFZałącznik 8. Wyniki analizy - Sfera funkcjonalno-przestrzenna.pdf
PDFZałącznik 9. Wyniki analizy - Sfera techniczna.pdf
PDFZałącznik 10. Mierniki służące identyfikacji obszarów występowania stanu.pdf
PDFZałącznik 11. Wzór formularza projektu - przedsięwzięcia rewitalizacyjne.pdf
 

 

 

 

 


 

Wersja XML