Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Urząd Miejski w Trzebnicy informuje, że przetwarza dane osób fizycznych zgodnie
z wymaganiami określonymi w

Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1),

zwanym dalej RODO,

oraz
Ustawie z dnia 10 maja 2018 r.o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000).

Informacja o zasadach przetwarzana danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy jest ujęta w linku poniżej.

PDFOgólna klauzula informacyjna.pdf

 

Zasady udzielania informacji osobom fizycznym:
Informacje o  sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można uzyskać na podstawie pisemnego wniosku złożonego w Biurze Obsługi Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, przesłanego pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Trzebnicy lub sporządzonego w postaci elektronicznej i opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

Urząd Miejski w Trzebnicy
PDFKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w rejestrze danych kontaktowych (RDK) w zakresie dokumentacji papierowej.pdf
 

Straż Miejska w Trzebnicy
PDFKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE).pdf
PDFKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 22 Ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.pdf
PDFRegulamin monitoringu.pdf

 

Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego
PDFInformacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z ustawą o dowodach osbistych.pdf
PDFInformacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z ustawą o ewidencji ludności.pdf
PDFInformacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z ustawą prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą o zmianie imienia i nazwiska.pdf
PDFKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w rejestrze danych kontaktowych.pdf
 

Wersja XML