Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VIII Kadencja - II Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [II/2/18] z 18.12.2018 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2018 i lata następne

Uchwała [II/3/18] z 18.12.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzebnica na 2018 rok

Uchwała [II/4/18] z 18.12.2018 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Uchwała [II/5/18] z 18.12.2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Trzebnica

Uchwała [II/6/18] z 18.12.2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [II/7/18] z 18.12.2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [II/8/18] z 18.12.2018 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Trzebnicy i ustalenia ich składów osobowych

Uchwała [II/9/18] z 18.12.2018 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [II/10/18] z 18.12.2018 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy do Zgromadzenia Związku Gmin "BYCHOWO".

Uchwała [II/11/18] z 18.12.2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie Kobylice

Uchwała [II/12/18] z 18.12.2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie Komorówko

Uchwała [II/13/18] z 18.12.2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie miasta Trzebnica

Uchwała [II/14/18] z 18.12.2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023

Uchwała [II/15/18] z 18.12.2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy Trzebnica w zakresie dożywiania" na lata 2019 – 2023.

Uchwała [II/16/18] z 18.12.2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica w rejonie ul. F. Rossevelta w Trzebnicy.

Uchwała [II/17/18] z 18.12.2018 r. w sprawie utworzenia klubu dziecięcego w Księginicach pod nazwą „Gminny Klub Dziecięcy w Księginicach" i ustalenia statutu

Uchwała [II/18/18] z 18.12.2018 r. w sprawie utworzenia klubu dziecięcego w Kuźniczysku nazwą „Gminny Klub Dziecięcy w Kuźniczysku " i ustalenia statutu

Uchwała [II/19/18] z 18.12.2018 r. w sprawie utworzenia klubu dziecięcego w Ligocie pod nazwą „Gminny Klub Dziecięcy w Ligocie " i ustalenia statutu

Uchwała [II/20/18] z 18.12.2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/200/16 Rady Miejskiej w Trzebnicy w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego

Wersja XML