Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VIII Kadencja - V Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [V/ 39 /19] z 12.03.2019 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2019 i lata następne

Uchwała [V/ 40 /19] z 12.03.2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzebnica na 2019 rok

Uchwała [V/ 41 /19] z 12.03.2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień - dla Gminy Trzebnica na 2019 rok

Uchwała [V/ 42 /19] z 12.03.2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony drzew uznanych za pomniki przyrody

Uchwała [V/ 43 /19] z 12.03.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/320/12 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu dla Gminy Trzebnica"

Uchwała [V/ 44 /19] z 12.03.2019 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej w Sołectwie Brochocin.

Uchwała [V/ 45 /19] z 12.03.2019 r. w sprawie wprowadzania „ Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Trzebnica w 2019 r.”

Uchwała [V/ 46 /19] z 12.03.2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Uchwała [V/ 47 /19] z 12.03.2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/431/18 z dnia 26 marca 2018 roku, w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego.

Uchwała [V/ 48 /19] z 12.03.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Gminnych Klubach Dziecięcych w Gminie Trzebnica oraz dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki nad dzieckiem i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Gminnych Klubach Dziecięcych w Gminie Trzebnica

Uchwała [V/ 49 /19] z 12.03.2019 r. w sprawie przekształcenia Gminnego Przedszkola nr 1 im. Krasnala Hałabały w Trzebnicy

Uchwała [V/ 50 /19] z 12.03.2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze w obrębie wsi Marcinowo

Uchwała [V/ 51 /19] z 12.03.2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze w obrębie Masłów

Uchwała [V/ 52 /19] z 12.03.2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze w obrębie wsi Skarszyn

Uchwała [V/ 53 /19] z 12.03.2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jaźwiny

Uchwała [V/ 54 /19] z 12.03.2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: Oleśnickiej, Harcerskiej, Wesołej, 3-go Maja, Leśnej, J. Korczaka, Armii Krajowej, gen. L. Okulickiego, gen. W. Sikorskiego, gen. S. Roweckiego-Grota, Szarych Szeregów, Łąkowej i Wrocławskiej

Uchwała [V/ 55 /19] z 12.03.2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: 3 Maja, 1 Maja, Ks. Dz. W. Bochenka w Trzebnicy

Uchwała [V/ 56 /19] z 12.03.2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Oleśnickiej i Czereśniowej w Trzebnicy

Uchwała [V/ 57 /19] z 12.03.2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla części terenu miasta Trzebnica.

Uchwała [V/ 58 /19] z 12.03.2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/18 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Trzebnicy i ustalenia ich składów osobowych

Wersja XML